Advokáti pre Ukrajinu – priebežná správa nadácie k finančnej zbierke

V súlade s rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy zn. SVS-OVS2-2022/018506-002, ktorým bola zapísaná verejná zbierka s názvom „ADVOKÁTI PRE UKRAJINU“ do registra verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2022-018506 na všeobecne prospešný účel ochrany ľudských práv, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci a obhajoby práv znevýhodnených skupín fyzických osôb týmto Nadácia slovenskej advokácie zverejňuje priebežnú správ k realizovanej zbierke prostredníctvom transparentného účtu.

Zbierka sa realizovala prostredníctvom transparentného účtu vedeného vo VÚB, a.s., číslo SK69 0200 0000 0045 6909 8151 od schválenia zbierky do 31.12.2022.

V období od zverejnenia výzvy prostredníctvom sociálnych sietí, newslettera advokátom alebo prostredníctvom jednotlivých členov Slovenskej advokátskej komory na poskytovanie príspevkov bolo na transparentný účet pripísaných spolu 32 280 EUR od darcov fyzických osôb, resp. právnických osôb.

Doposiaľ boli z tejto zbierky čerpané finančné prostriedky na nasledujúci účel:

Na projekt Stážista:

Správna rada Nadácie v súlade s účelom a Nadačnou listinou na svojom zasadnutí dňa 19.4.2022 schválila realizáciu projektu „Stážista 2022“ určeného pre advokátov, advokátky a advokátskych koncipientov zasiahnutých vojnovým konfliktom, ktorí majú aktuálne na území Slovenskej republiky štatút odídenca a stanovila podmienky poskytovania finančných príspevkov žiadateľom na základe posúdenia ich žiadostí a splnenia kritérií na poskytnutie príspevku. Nadácia vyslovila záujem na tom, aby v súlade s jej primárnym cieľom (poskytovanie právnej pomoci pro bono) bola zabezpečená kvalifikovaná a odborná právna pomoc pro bono pre ľudí zasiahnutých vojnovým konfliktom na Ukrajine. Vzhľadom na jazykovú bariéru, najmä pre uľahčenie komunikácie medzi slovenskými advokátmi poskytujúcimi právnu pomoc pro bono a utečencami z Ukrajiny je určite vhodné, aby komunikáciu slovenským advokátom s utečencami a odpovede na dopyty z rozličných oblastí pomáhali zabezpečiť aj ukrajinskí kolegovia, ktorí sú na Slovensku z dôvodu, aby zabezpečili bezpečnosť sebe, svojim rodinám, alebo im vojnový konflikt znemožnil vykonávať advokáciu vo svojej domovine.

Na podklade uvedenej schémy schválila správna rada Nadácie v roku 2022 poskytnutie 58 príspevkov vo výške 500 EUR, ktoré boli poskytnuté ukrajinským advokátkam a advokátom (koncipientom), ktorí sa zúčastnili právnej stáže za účelom právnej pomoci pomoci pro bono utečencom.

V sumárnom vyjadrení teda v období od: 16.05.2022 do 31.12.2022 poskytla Nadácia príspevky spolu vo výške 29 000 EUR, ktoré predstavovali podporu 58 mesačných stáži ukrajinských advokátov v advokátskych kanceláriách v rámci projektu „Stážista“.

Sumou 531,20 EUR podporila Nadácia v roku 2022 aj organizáciu semináru pre ukrajinských advokátov, ktorý sa konal 29.9.2022 v Bratislave na pôde Slovenskej advokátskej komory k aktuálnym otázkam štatútu odídencov.

Aktuálne je zbierka prostredníctvom transparentného účtu ukončená a realizujú sa posledné stáže ukrajinských kolegov do vyčerpania rozpočtu určeného na tento účel.

Nadácia slovenskej advokácie chce týmto poďakovať všetkým kolegom, kolegyniam ale aj iným prispievateľom, ktorí svojimi príspevkami sprostredkovali odídencom z Ukrajiny kvalifikovanú právnu pomoc v ich rodnom jazyku.

Ešte raz všetkým ďakujeme.

Nadácia slovenskej advokácie V Bratislave, dňa 31.12.2022

Najčítanejšie