Povinnosť advokáta informovať klienta – spotrebiteľa vopred o výške odmeny (z disciplinárnych rozhodnutí SAK)

Advokát, ktorý informuje klientov – spotrebiteľov o výške ním požadovanej odmeny za jednotlivé úkony právnej služby až po ich uskutočnení, v liste, ktorým vypovedá udelené splnomocnenie, s priloženou faktúrou, neprevezme zásielku RK SAK s výzvou na vyjadrenie sa k sťažnostnej veci v mieste svojho sídla, v dôsledku čoho nemožno zásielku doručiť s tým, že adresát nie je známy, a z rovnakého dôvodu sa ani bezodkladne nevyjadrí k danej sťažnosti, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v § 18 ods. 4, § 28 ods. 4 zákona o advokácii a § 39 Advokátskeho poriadku SAK.

Rozhodnutie X. disciplinárneho senátu SAK z 18. júna 2020, sp. zn. DS X.-70/2018:1153/2018

Dotknuté ustanovenia:

§ 18 ods. 4, § 28 ods. 4 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v platnom znení /ďalej len „ZoA“/,

– § 39 Advokátskeho poriadku SAK schváleného konferenciou advokátov 10. júna 2017 /ďalej len „AP SAK“/

Rozhodnutím X. disciplinárneho senátu SAK z 18. júna 2020, sp. zn. DS X.-70/2018:1153/2018 bol disciplinárne obvinený advokát /ďalej len „DO advokát“/

uznaný za vinného

z disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 ZoA, pretože zavinene závažným spôsobom porušil povinnosti advokáta podľa § 18 ods. 4, § 28 ods. 4 ZoA, § 39 AP SAK,

tým, že

1/ svoju klientku A. B. informoval o výške ním požadovanej odmeny za jednotlivé vykonané úkony právnej služby vo veci poskytovania právnej pomoci pri mimosúdnom vyporiadaní podielového spoluvlastníctva s p. C. D. až po ich uskutočnení – listom zo dňa 20. 03. 2018, ktorým vypovedal udelené splnomocnenie zo dňa 15. 01. 2017, pričom priloženou faktúrou požadoval od klientky po odpočítaní zálohovo prijatej sumy vo výške 400 eur úhradu 579,71 eur za poskytnuté služby,

2/ svoju klientku E. F., informoval o výške ním požadovanej odmeny za jednotlivé vykonané úkony právnej služby vo veci poskytovania právnej pomoci pri domáhaní sa vrátenia daru – nehnuteľností voči p. C. D. až po ich uskutočnení – listom zo dňa 20. 03. 2018, ktorým vypovedal udelené splnomocnenie zo dňa 11. 07. 2017, pričom priloženou faktúrou požadoval od klientky po odpočítaní zálohovo prijatej sumy vo výške 400 eur úhradu 1 113,45eur za poskytnuté služby,

3/ neprevzal zásielku predsedníčky RK SAK obsahujúcu výzvu na vyjadrenie sa k uvedenej veci zo dňa 12. 7. 2018 v mieste svojho sídla, pričom zásielka sa SAK vrátila dňa 16. 7. 2018 s tým, že adresát je neznámy,

4/ sa bezodkladne nevyjadril na výzvu predsedníčky RK SAK zo dňa 12. 07. 2018 týkajúcej sa uvedenej veci,

za čo mu bolo uložené

podľa § 56 ods. 2 písm. c) ZoA disciplinárne opatrenie – peňažná pokuta v sume 700 eur.

Podľa § 57 ods. 5 ZoA bola DO advokátovi uložená povinnosť zaplatiť na účet SAK paušálne náklady disciplinárneho konania vo výške 580 eur v lehote do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Z odôvodnenia:

Zo základného právneho predpisu, a to z § 18 ods. 4 ZoA priamo vyplýva, že advokát je povinný v priebehu poskytovania právnej služby informovať klienta, ktorý je spotrebiteľom právnej služby o výške odmeny za úkon právnej služby ešte pred začatím tohto úkonu. Inak mu odmena nepatrí. V posudzovanom prípade bolo nevyhnutné skonštatovať, že aj napriek opakovaným pojednávaniam a vyjadreniam advokáta, tento nepredložil žiaden dôkaz, ktorým by preukazoval splnenie tejto povinnosti tak, ako to vyžaduje toto zákonné ustanovenie. Z obsahu sťažnosti vyplýva, že o výške odmeny za jednotlivé právne služby informoval sťažovateľky až po ich ukončení listom zo dňa 20. 3. 2018. Tvrdenia DO advokáta o existencii cenníka a o tom, že boli s týmto sťažovateľky oboznámené, nebola ničím preukázaná, sám uviedol, že tento cenník bol súčasťou fakturácie, čo však bolo až po tom, ako došlo ku skončeniu právneho zastúpenia. Treba uviesť, že sťažovateľky sú v postavení spotrebiteľa, a preto tieto majú zo zákona právo vedieť, aké nároky môžu poskytovateľovi právnych služieb vzniknúť, a musia s týmito nárokmi nespochybniteľným spôsobom súhlasiť. Preto nie je možné akceptovať obranu DO advokáta, že podpisom plnej moci súhlasia aj s bližšie nešpecifikovanou výškou trov právneho zastúpenia a len samotný fakt, že sa zaväzujú uhradiť vzniknuté trovy neznamená, že o výške trov boli pred uskutočnením konkrétneho úkonu právnej služby informované a s takouto výškou aj súhlasili.

Zákon o advokácii v § 28 ods. 4 ukladá advokátovi povinnosť bezodkladne oznámiť komore adresu svojho sídla a každú zmenu sídla, spôsobu výkonu advokácie a iných skutočností požadovaných predpisom komory. Sídlo DO advokáta, ktoré má zapísané v zozname advokátov je uvedená adresa, kde boli DO doručované zásielky, pričom žiadosťou zo dňa 10. 3. 2018 advokát žiadal zverejniť sídlo pracoviska, pričom nedošlo k zmene sídla tak, ako je zapísané v zozname advokátov. Nebolo možné prihliadnuť na tvrdenia DO advokáta, že na pravidelnej báze sa zdržiava na tejto adrese, a to buď jeden alebo dvakrát týždenne, pričom v tomto bytovom dome býva jeho vnuk, ktorý preberá poštu, nepredložil však žiaden doklad o tom, že by v zmysle § 39 AP SAK zabezpečil v mieste svojho sídla možnosť doručovania zásielok v súlade so všeobecne záväznými predpismi o doručovaní. V zmysle § 50 DP SAK sa preto písomnosť doručila na adresu sídla, ktorú mal uvedenú v zozname advokátov do vlastných rúk s úložnou lehotou 10 dní. Podľa § 50 ods. 3 DP SAK sa považuje písomnosť za doručenú po 3 dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky komore, a to aj vtedy, ak sa advokát, ktorému bola písomnosť určená, o tom nedozvie. Ide o striktné ustanovenie, kde platí prezumpcia doručenia, na ktoré nemá vplyv oznámenie DO advokáta o zriadení pracoviska – pobočky. Preto došlo k naplneniu skutkovej podstaty zavinenia na disciplinárnom previnení podľa § 39 AP SAK a súčasne porušeniu § 28 ods. 4 ZoA.

Rozhodnutie je redakčne krátené, upravované a doplnené o odkazy na citované ustanovenia pod textom.

Právnu vetu a rozhodnutie spracovala:

Mgr. Tatiana Frištiková

advokátka

Najčítanejšie