Doplňujúce pravidlá pre korporátne spory

ÚVOD DO DOPLŇUJÚCICH PRAVIDIEL KORPORÁTNYCH SPOROV

Rozhodcovský súd odporúča stranám, ktoré chcú odkázať na Doplňujúce pravidlá korporátnych sporov, aby do základného korporátneho dokumentu (napr. spoločenská zmluvy, stanovy) zahrnuli nasledujúcu rozhodcovskú zmluvu:

 1. “Všetky spory, ktoré vznikli alebo vzniknú medzi spoločníkmi alebo medzi spoločnosťou a jej spoločníkmi alebo medzi spoločnosťou a štatutárnym orgánom, členmi štatutárneho alebo iného orgánu spoločnosti v súvislosti s týmto dokumentom alebo inými dokumentmi, na ktoré tento dokument odkazuje alebo v súvislosti s ich platnosťou, najmä spory o právach a povinnostiach spoločníka voči iným spoločníkom alebo voči spoločnosti, o ochrane práva spoločníka, vrátane jeho možnosti napadnúť platnosť rozhodnutia štatutárneho orgánu, člena štatutárneho alebo iného orgánu spoločnosti tam, kde to zákon pripúšťa, spory medzi spoločnosťou, spoločníkmi, štatutárnymi orgánmi, členmi štatutárneho alebo iného orgánu spoločnosti súvisiace s výkonom ich funkcie, vrátane ich zodpovednosti, budú s konečnou platnosťou rozhodnuté podľa Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory a jeho Prílohy D – Doplňujúcich pravidiel korporátnych sporov.
 2. Účinky rozhodcovského rozsudku sa vzťahujú aj na tých spoločníkov, ktorí boli v stanovených lehotách označení za Dotknutých spoločníkov v zmysle čl. II ods. 1 Prílohy D – Doplňujúcich pravidiel korporátnych sporov, a to bez ohľadu na to, či využili ich možnosť vstúpiť do rozhodcovského konania ako strana. Spoločníci, ktorí boli v stanovených lehotách označení za Dotknutých spoločníkov, sa zaväzujú uznať účinky rozhodcovského rozsudku vydaného v súlade s Doplňujúcimi pravidlami korporátnych sporov.
 3. Osoby, ktoré prestali byť spoločníkmi zostávajú zaviazaní touto rozhodcovskou zmluvou.
 4. Rozhodcovskou zmluvou je viazaná aj spoločnosť. Spoločnosť sa zaväzuje zahrnúť rozhodcovskú zmluvu aj do zmluvy o výkone funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho alebo iného orgánu. Spoločnosť sa zaväzuje vždy použiť existujúcu rozhodcovskú zmluvu ako obranu voči akémukoľvek nároku súvisiacemu so spormi v zmysle bodu 1. a uplatnenému na všeobecných súdoch.
 5. Počet rozhodcov je [1 alebo 3].“
 

Odporúča sa tiež, aby bolo do spoločenskej zmluvy doplnené ustanovenie, podľa ktorého sú všetci spoločníci povinní poskytnúť spoločnosti aktuálnu doručovaciu adresu alebo zástupcu na doručovanie, a podľa ktorého sa príjem akejkoľvek písomnosti na túto adresu alebo touto osobou bude po uplynutí primeranej lehoty predpokladať.

PRÍLOHA D

ROKOVACIEHO PORIADKU ROZHODCOVSKÉHO SÚDU SLOVENSKEJ ADVOKÁTSKEJ KOMORY

DOPLŇUJÚCE PRAVIDLÁ PRE KORPORÁTNE SPORY

Článok I
Rozsah pôsobnosti

 1. Aplikovateľnosť. Doplňujúce pravidlá sa uplatnia, ak na ne výslovne strany odkázali v ich rozhodcovskej zmluve obsiahnutej v spoločenskej zmluve, v stanovách, v zakladateľskej zmluve, zakladateľskej listine alebo ak sa na ich uplatnení výslovne dohodli v inom korporátnom dokumente alebo iným spôsobom..


Článok II
Zaradenie Dotknutých spoločníkov

 1. Dotknutý spoločník. V sporoch, ktoré vyžadujú jediné rozhodnutie záväzné pre všetkých spoločníkov a spoločnosť, a v ktorých má strana konania záujem na rozšírení účinkov rozhodcovského rozsudku na všetkých spoločníkov (ďalej len „Dotknutý spoločník“) a spoločnosť bez toho, aby boli stranou konania, majú Dotknutí spoločníci právo vstúpiť do konania v zmysle Doplňujúcich pravidiel na strane žalobcu alebo žalovaného. Uvedené sa rovnako vzťahuje na spory, ktoré vyžadujú jediné rozhodnutie záväzné pre konkrétnych spoločníkov alebo spoločnosť.
 2. Žaloba a počet jej vyhotovení. Popri náležitostiach uvedených v Článku II(1) Rokovacieho poriadku a Článku VIII(1) Doplňujúcich pravidiel žaloba musí obsahovať aj označenie akýchkoľvek spoločníkov alebo samotnej spoločnosti, na ktorých sa má rozhodcovský rozsudok vzťahovať, vrátane doručovacej adresy označených osôb. Bez obmedzenia požiadavky Článku I(9) Rokovacieho poriadku, žaloba musí byť podaná v toľkých vyhotoveniach aby každá označená osoba mohla dostať jedno vyhotovenie.
 3. Neskorší vstup Dotknutého spoločníka do rozhodcovského konania. Dotknutí spoločníci ktorí boli označení po uplynutí lehoty stanovenej v Doplňujúcich pravidlách na ich označenie, môžu do rozhodcovského konania vstúpiť v súlade s Článkom IV(3) Doplňujúcich pravidiel.


Článok III
Doručenie žaloby a výzva na vstup do rozhodcovského konania

 1. Odoslanie žaloby žalobcom označeným osobám. Popri odoslaní žaloby žalovanému podľa Článku II(4) Rokovacieho poriadku Tajomník odošle žalobu aj žalobcom označeným spoločníkom a spoločnosti, pričom ich vyzve , aby sa do 30 dní od doručenia žaloby písomne vyjadrili, či vstupujú do rozhodcovského konania na strane žalobcu alebo žalovaného.
 2. Označenie Dotknutých spoločníkov žalovaným. Do 30 dní od doručenia žaloby môže žalovaný označiť ďalších Dotknutých spoločníkov vrátane ich doručovacích adries, na ktorých sa má rozhodcovský rozsudok vzťahovať. Spolu so žiadosťou dodá žalovaný Tajomníkovi dostatočný počet kópií žaloby. Článok III(1) Doplňujúcich pravidiel sa uplatní primerane.
 3. Tajomník prepošle stranám konania a všetkým označeným Dotknutým spoločníkom v zmysle Článku II(2) alebo Článku IX(3) Doplňujúcich pravidiel akékoľvek vyjadrenie o vstupe do konania.


Článok IV
Vstup Dotknutého spoločníka do rozhodcovského konania

 1. Vstup do konania. Pokiaľ označení Dotknutí spoločníci oznámia svoj vstup do rozhodcovského konania v lehote podľa Článku III alebo Článku IX(4) Doplňujúcich pravidiel na strane žalobcu alebo žalovaného, stávajú sa stranou rozhodcovského konania so všetkými právami a povinnosťami s tým spojenými, a to v okamihu, kedy Tajomník prijme ich oznámenie o vstupe do konania. Od ich vstupu do konania sú označení Dotknutí spoločníci oprávnení označiť ďalších Dotknutých spoločníkov. Na takto dodatočne označených Dotknutých spoločníkov sa primerane použije Článok III(3) Doplňujúcich pravidiel.
 2. Zrieknutie sa účasti na konaní. Pokiaľ označený Dotknutý spoločník v stanovenej lehote neoznámi svoj vstup do konania, uvedené sa považuje za zrieknutie sa účasti na rozhodcovskom konaní. Právo na neskorší vstup do rozhodcovského konania v zmysle Článku IV(3) Doplňujúcich pravidiel zostáva zachované.
 3. Podmienky neskoršieho vstupu do rozhodcovského konania. Označení Dotknutí spoločníci môžu do rozhodcovského konania vstúpiť kedykoľvek za nasledovných podmienok:
  1. zdržia sa vznesenia námietok voči vytvoreniu a zloženiu rozhodcovského senátu, miestu konania ústnych pojednávaní alebo jazyku rozhodcovského konania, ak vyriešenie uvedených otázok predchádzalo ich vstupu do rozhodcovského konania; a
  2. nebudú požadovať opakovanie už vykonaných procesných úkonov ani vykonanie iných procesných úkonov, ak lehota pre ne stanovená už uplynula; a
  3. príjmu aktuálny stav rozhodcovského konania k okamihu ich vstupu do konania; alebo ak
  4. rozhodcovský senát rozhodne o pripustení ich vstupu do konania podľa vlastného uváženia. Odhliadnuc od uvedeného sa Článok IV(1) Doplňujúcich pravidiel uplatní primerane.


Článok V
Postavenie Dotknutých spoločníkov, ktorí do konania nevstúpili

 1. Priebežné informovanie. Rozhodcovský senát informuje označených Dotknutých spoločníkov, ktorí do rozhodcovského konania nevstúpili, o priebehu rozhodcovského konania tým, že im na nimi uvedené adresy doručuje kópie písomných podaní strán, ako aj rozhodnutia a procesné uznesenia rozhodcovského senátu, ibaže sa Dotknutí spoločníci výslovne písomne vzdali takéhoto prijímania informácií. Uvedené sa vzťahuje aj na inú komunikáciu rozhodcovského senátu so stranami výlučne však v rozsahu, v akom sa dá predpokladať, že sú významné pre rozhodnutie Dotknutého spoločníka o jeho neskoršom vstupe do rozhodcovského konania.
 2. Písomné podania. Dotknutí spoločníci, ktorí nevstúpili do rozhodcovského konania môžu požiadať rozhodcovský senát o možnosť zaslať písomné vyjadrenie k predmetu sporu a k stanoviskám strán sporu. Rozhodcovský senát nie je povinný takejto žiadosti vyhovieť a nesmie takejto žiadosti vyhovieť, pokiaľ sa už uskutočnilo ústne pojednávanie vo veci samej. Pokiaľ takúto žiadosť schváli, stanoví Dotknutému spoločníkovi, ktorý ju podal, podľa svojho rozumného uváženia a vzhľadom na aktuálny stav konania, lehotu na zaslanie písomného vyjadrenia. Vyjadrenie Dotknutých spoločníkov doručené v súlade s týmto článkom doručí rozhodcovský senát stranám konania.
 3. Ústne pojednávania. Dotknutí spoločníci, ktorí nevstúpili do rozhodcovského konania, sú oprávnení zúčastňovať sa na ústnych pojednávaniach len pokiaľ s tým vyslovia súhlas všetky strany konania. V prípade poskytnutia súhlasu sa Dotknutí spoločníci môžu ústnych pojednávaní zúčastniť len ako pozorovatelia, bez práva podávať návrhy a prednesy.


Článok VI
Žaloba

 1. Zmena, doplnenie a späťvzatie žaloby. Rozšírenie žaloby alebo zmena predmetu rozhodcovského konania (vrátane akýchkoľvek možných vzájomných žalôb), alebo rozšírenie žaloby o nové rozhodnutia spoločníkov, v prípade sporu o rozhodnutie spoločníkov, je prípustné iba so súhlasom všetkých Dotknutých spoločníkov. Úplné alebo čiastočné späťvzatie žaloby je prípustné bez súhlasu Dotknutých spoločníkov, ibaže Dotknutý spoločník do 30 dní od informovania o zamýšľanom späťvzatí žaloby vznesie námietku a rozhodcovský senát uzná jeho legitímny záujem na konečnom rozhodnutí sporu. Článok VI(6)(e) a (f) Rokovacieho poriadku zostávajú zachované.

Článok VII
Jednočlenný senát

 1. Tvorba jednočlenného senátu. Ak sa rozhodcovský senát skladá z jediného rozhodcu, strany spoločne nominujú rozhodcu. Na nomináciu a ustanovenie jediného rozhodcu platí rovnako článok IV(2) Rokovacieho poriadku.
 2. Ustanovenie rozhodcu Predsedníctvom. Ak sa strany nedohodnú na osobe jediného rozhodcu ani do 15 dní po tom, ako ich na to vyzval Rozhodcovský súd, Predsedníctvo ustanoví rozhodcu v súlade s Článkom IV(3) Rokovacieho poriadku.


Článok VIII
Trojčlenný senát

 1. Obsah žaloby. Ak sa rozhodcovský senát skladá z troch rozhodcov, žaloba, na rozdiel od Článku II(1) Rokovacieho poriadku, nemusí obsahovať nomináciu rozhodcu a ak obsahuje, tak sa považuje za návrh na spoločnú nomináciu strán na strane žalobcu.
 2. Tvorba trojčlenného senátu. Ak sa strany nedohodli inak, rozhodcovia trojčlenného senátu budú ustanovení tak, že strany na strane žalobcu spoločne nominujú jedného rozhodcu, a strany na strane žalovaného nominujú druhého rozhodcu a títo dvaja rozhodcovia po tom, ako boli potvrdení Predsedom alebo Predsedníctvom, spoločne nominujú predsedajúceho rozhodcu. Na nomináciu a ustanovenie predsedajúceho rozhodcu platí rovnako článok IV(2) Rokovacieho poriadku. Ak ktorákoľvek zo strán alebo dvaja rozhodcovia takúto nomináciu neurobia ani do 15 dní po tom, ako ich na to vyzval Rozhodcovský súd, Predsedníctvo vymenuje chýbajúceho rozhodcu alebo rozhodcov podľa Článku IV(3) Rokovacieho poriadku.


Článok IX
Zlúčenie právomoci v prípade súbežných konaní

 1. Súbeh viacerých rozhodcovských konaní. Ak bolo začatých viacero rozhodcovských konaní s predmetom konania vyžadujúcim jediné rozhodnutie záväzné pre strany a Dotknutých spoločníkov, uplatnia sa články IX(2) až (4) Doplňujúcich pravidiel.
 2. Neprípustnosť Neskoršieho rozhodcovského konania. Rozhodcovské konanie, ktoré bolo začaté ako prvé (ďalej len „Prvotné rozhodcovské konanie“) bráni vedeniu neskoršie začatých rozhodcovských konaní (ďalej len „Neskoršie rozhodcovské konanie“). Neskoršie rozhodcovské konanie je neprípustné. O neprípustnosti Neskoršieho rozhodcovského konania rozhodne Predsedníctvo.
 3. Priorita. Priorita spomedzi viacerých podaných žalôb sa určuje podľa okamihu ich doručenia Rozhodcovskému súdu. Za účelom stanovenia presného okamihu prijatia žaloby Rozhodcovským súdom sa žaloba (nie nevyhnutne spolu s prílohami) zasiela aj e-mailom. V prípade pochybností určí prioritu Tajomník podľa vlastného uváženia. Ak Tajomník zistí, že nastala situácia v zmysle Článku IX(1) Doplňujúcich pravidiel, náležite informuje strany a označených Dotknutých spoločníkov o začatých rozhodcovských konaniach.
 4. Vstup žalobcu z Neskoršieho rozhodcovského konania do Prvotného rozhodcovského konania. Pokiaľ žalobca z Neskoršieho rozhodcovského konania podal svoju žalobu v lehote na vyjadrenie sa k vstupu do konania podľa Článku III(1) Doplňujúcich pravidiel, môže v lehote 14 dní od doručenia rozhodnutia o neprípustnosti Neskoršieho rozhodcovského konania určenej na vstup do konania v zmysle Článku III(1) Doplňujúcich pravidiel oznámiť Tajomníkovi, že vstupuje do Prvotného rozhodcovského konania ako označený Dotknutý spoločník, pričom označí stranu, na ktorej chce v Prvotnom rozhodcovskom konaní vystupovať. Lehota na vstup do konania v zmysle Článku III(1) Doplňujúcich pravidiel sa v takomto prípade predlžuje do konca lehoty na oznámenie v zmysle predchádzajúcej vety. Ak žalobca z Neskoršieho rozhodcovského konania oznámi vstup do Prvotného rozhodcovského konania pred uplynutím lehoty na oznámenie vstupu do konania, môže sa zúčastniť na vytvorení rozhodcovského senátu v zmysle Článku VII alebo Článku VIII Doplňujúcich pravidiel a tiež v Prvotnom rozhodcovskom konaní označiť ďalších Dotknutých spoločníkov v zmysle Článku IV(1) Doplňujúcich pravidiel.


Článok X
Rozšírenie účinkov rozhodcovského rozsudku

 1. Účinky rozhodcovského rozsudku sa vzťahujú aj na tých Dotknutých spoločníkov, ktorí boli za Dotknutých spoločníkov označení v stanovených lehotách, bez ohľadu na to, či využili právo vstúpiť do rozhodcovského konania ako strana. Spoločníci označení za Dotknutých spoločníkov v stanovených lehotách sú viazaní rozhodcovským rozsudkom vydaným v súlade s Doplňujúcimi pravidlami.


Článok XI
Trovy rozhodcovského konania

 1. Pravidlá o trovách rozhodcovského konania. Príloha A Rokovacieho poriadku sa uplatní na rozhodovanie o trovách rozhodcovského konania, pričom Dotknutí spoločníci, ktorí nevstúpili do rozhodcovského konania ako strana, nemajú nárok na náhradu trov konania.
 2. Vyčíslenie trov rozhodcovského konania. Trovy sa vyčíslujú podľa Prílohy k pravidlám o trovách rozhodcovského konania (Sadzobník) k Prílohe A Rokovacieho poriadku, pričom označený Dotknutý spoločník sa považuje za stranu.