Aktivity súdu

Na tomto mieste publikujeme správy o činnosti RS SAK podľa § 12 ZORK a informácie o našich podujatiach.

Správy o činnosti

Typ Názov Názov súboru Veľkosť
RS SAK sprava o cinnosti 2023_SK
RS-SAK-sprava-o-cinnosti-2023_SK.pdf884 KB
RS SAK Správa o činnosti 2022 SK
RS-SAK-sprava-o-cinnosti-2022_SK.pdf375 KB
RS SAK Správa o činnosti 2016 SK
sprava-o-cinnosti.pdf188 KB
RS SAK Správa o činnosti 2017 SK
RS-SAK-sprava-o-cinnosti-2017_SK.pdf266 KB
RS SAK Správa o činnosti 2018 SK
RS-SAK-sprava-o-cinnosti-2018_SK.pdf49 KB
RS SAK Správa o činnosti 2021 SK
rs-sak-sprava-o-cinnosti-2021_sk.pdf160 KB
RS SAK Správa o činnosti 2020 SK
rs-sak-sprava-o-cinnosti-2020.pdf210 KB
RS SAK Správa o činnosti 2019 SK
rs-sak-sprava-o-cinnosti-2019.pdf340 KB

Podujatia RS SAK

Prednášková a vzdelávacia činnosť RS SAK

Podľa Č. III(13) Štatútu Rozhodcovského súdu SAK je úlohou tohto súdu aj konať na podporu používania rozhodcovského konania ako vhodnej alternatívy k všeobecným súdom a rozvoja rozhodcovského povedomia v Slovenskej republike. V záujme podpory odbornej diskusie o témach rozhodcovského konania RS SAK organizuje viaceré podujatia. Osobitným projektom sú pravidelné (dvakrát ročne) prednášky renomovaných zahraničných hostí, ktorých cieľom je prinášať na Slovensko skúsenosti z  najznámejších zahraničných rozhodcovských inštitúcií a prehlbovať tak domácu odbornú diskusiu o súkromnej arbitráži.

Vybrané aktivity RS SAK:

JÚN 2023
Deň otvorených dverí RS SAK (8. júna 2023).

DECEMBER 2022
Dohoda o spolupráci medzi SAK a Úniou podnikových právnikov (ÚPP) o podpore rozhodcovských konaní; SAK a ÚPP pripravili dohodu o spolupráci, ktorej jedným z bodov je aj plán spolupracovať v oblasti rozhodcovských konaní. K slávnostnému podpisu dohody došlo na rokovaní predsedníctva komory 12. januára 2023.

SEPTEMBER 2022
ICC YOUNG ARBITRATION & ADR FORUM; Slovenská advokátska komora hostila prestížne International Chamber of Commerce (ICC) Young Arbitration & ADR Forum (YAAF) so zaujímavými domácimi i zahraničnými speakrami. Program primárne pre mladých právnikov/právničky bol zameraný na tému „Dôkazy v medzinárodnom rozhodcovskom konaní“.

APRÍL 2022
Nová služba SAK – elektronizácia činnosti Rozhodcovského súdu SAK; zriadenie elektronickej schránky pre prijímanie a doručovanie písomností podľa zákona o eGovernmente

JÚN 2022
ARBITRATION CONFERENCE 2022; najvýznamnejšia domáca odborná konferencia venovaná rozhodcovskému konaniu, ktorú organizuje Právnická fakulta UK a Americká obchodná komora na Slovensku (AmCham Slovakia). RS SAK je tradičným odborným partnerom konferencie

11. NOVEMBRA 2021
Okrúhly stôl o rozvoji rozhodcovského konania v SR. Pokračovanie diskusie medzi arbitrážnou a justičnou komunitou, na ktorej sa definovali viaceré možnosti rozvoja arbitrážneho prostredia de lege ferenda.
Prednáška RS SAK: Rozhodcovské konanie – vývoj domácej judikatúry a podľad z ČR.
Prednáška v rámci pravidelného cyklu podujatí RS SAK, v rámci ktorých už od roku 2017 prepájame domácu diskusiu o obchodnej arbitráži so skúsenosťami zo zahraničia. O vývoji domácej judikatúry na tomto podujatí prednášala podpredsedníčka Najvyššieho súdu SR JUDr. Andrea Moravčíková, PhD. Zahraničným hosťom podujatia bol predseda Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky JUDr. Juraj Szabó, Ph.D., ktorý priblížil vybrané otázky aktuálnej činnosti Rozhodčího soudu při HK ČR A AK ČR.

03. JÚNA 2021
Richard DeWitt Arbitration Conference 2021 (on-line); najvýznamnejšia domáca odborná konferencia venovaná rozhodcovskému konaniu, ktorú organizuje Právnická fakulta UK a Americká obchodná komora na Slovensku (AmCham Slovakia). RS SAK je pravidelným odborným partnerom konferencie.

16. MARCA 2021
Webinár RS SAK: Vedenie rozhodcovského konania pred RS SAK – praktický seminár o priebehu konaní podľa pravidiel RS SAK

FEBRUÁR 2021
Prieskum o využívaní rozhodcovského konania a činnosti RS SAK
Vo februári sa uskutočnil prieskum medzi advokátmi o využívaní rozhodcovského konania v právnej praxi. Podľa výsledkov prieskumu 43% respondentov uviedlo, že v posledných troch rokoch odporučili klientovi použitie rozhodcovskej doložky v domácom obchodnom vzťahu, a podobný počet (40%) aj v medzinárodnom obchodnom vzťahu.
Zo stálych rozhodcovských súdov advokátky a advokáti najčastejšie (60%) odporúčali využitie pravidiel Rozhodcovského súdu SAK. V tretine prípadov (32 %) odporúčali využitie pravidiel Rozhodcovského súdu SOPK, zvyšok tvorili iné súdy.

V prípade odporúčania pravidiel RS SAK respondenti ako najčastejší dôvod voľby uviedli skutočnosť, že RS SAK považujú za najtransparentnejší stály rozhodcovský súd na Slovensku, prípadne mali zlé skúsenosti s inými domácimi platformami. Zo zahraničných arbitrážnych inštitúcií dominovalo využívanie pravidiel podľa ICC (49%) a VIAC (19%). Prieskum bol uskutočnený medzi advokátkami a advokátmi, anonymný dotazník vyplnilo takmer sto respondentov.

11. jún 2020
Webinár RS SAK: Evidence in International Arbitration: Mr. Artem Doudko FCIArb, Dr. Cosmin Vasile (pokračovanie pravidelného cyklu prednášok so zahraničnými hosťami)

29. apríla 2020
Korporátna arbitráž, AmCham/RS webinár; „Rozhodcovské konanie a efektívne riešenie korporátnych sporov“, JUDr. Miriam Galandová, LL.M., doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.; webinár organizovaný v spolupráci s AmCham Slovakia venovaný osobitným pravidlám RS SAK o pre korporátne spory;

11. decembra 2019
Filp Boras, Akcionárske spory v rozhodcovskom konaní (Shareholders Disputes in Arbitration), prednáška

16. mája 2019
Arbitration Conference 2019; najvýznamnejšia domáca odborná konferencia venovaná rozhodcovskému konaniu, ktorú organizuje Právnická fakulta UK a Americká obchodná komora na Slovensku (AmCham Slovakia). RS SAK bude opäť odborným partnerom konferencie.

14. februára 2019
AmCham/SAK Business Breakfast;  „Rozhodcovské konanie na Slovensku – efektívna a spoľahlivá alternatíva pre biznis“; pracovné raňajky pre zástupcov právnej praxe, podnikateľského sektora a štátnej správy. Podujatie Americkej obchodnej komory a Slovenskej advokátskej komory v spolupráci s Podnikateľskou alianciou Slovenska (súčasť projektu AmCham Iniciatíva na vládu zákona – Rule of Law Initiative)

11. december 2018
Dr. Johannes Hock (prezident Austrian Arbitration Association); „Porovnanie rakúskych procesných súdnych a rozhodcovských pravidiel – inšpirácia pre Slovensko“

30. máj 2018
Simulované rozhodcovské konanie; RS SAK ako odborný partner študentskej súťaže združenia študentov práva ELSA Slovensko; v súťaži sa postupovalo podľa Rokovacieho poriadku RS SAK.

17. mája 2018
Dr. Josef Černohlávek (Ürge & Černohlávek, Praha), „Vybrané problémy stavebného práva v Českej republike“

26. apríl 2018
Arbitration Conference 2018 – najvýznamnejšia domáca odborná konferencia venovaná rozhodcovskému konaniu, ktorú organizuje Právnická fakulta UK a Americká obchodná komora na Slovensku (AmCham Slovakia). RS SAK je odborným partnerom konferencie a jeho členovia sú pravidelní prednášajúci na tomto podujatí.

December 2017
Spolupráca RS SAK so Slovenskou komorou stavebných inžinierov
V decembri 2017 Rozhodcovský súd Slovenskej advokátskej komory (RS SAK) dohodol so Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) nezáväznú spoluprácu v oblasti rozhodcovských konaní. Spoločným cieľom je podporiť efektívne, odborné a spravodlivé riešenia obchodných sporov v oblasti stavebníctva.  Výsledkom spolupráce je o.i. vzor rozhodcovskej doložky (LINK), ktorá aktívne odkazuje na možnosť tribunálu a strán v konaní podľa pravidiel RS SAK využiť odbornosť inžinierov SKSI. Predstavenstvo SKSI zároveň odporučilo svojim členom využívať túto vzorovú rozhodcovskú doložku pri uzatváraní zmluvných vzťahov v oblasti stavebníctva.

25. októbra 2017
Lara Kroop-Delamare (Cohen Gresser LLP, Paríž); „Tips for Successful Advocacy in Arbitration“

12. apríla 2017
Niels Schiersing (Kopenhagen Chambers, Londýn); „The IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration in Recent Case Law”