Okrúhly stôl SAK k rozvoju rozhodcovského konania na Slovensku

Predstavitelia justície, legislatívy a právnej praxe diskutovali o etike výkonu funkcie rozhodcov a ďalšom rozvoji arbitrážneho prostredia

Bratislava 23. marca 2021 – Slovenská advokátska komora zorganizovala okrúhly stôl k téme rozvoja súkromného rozhodcovského konania na Slovensku. Odborné on-line diskusné podujatie sa uskutočnilo za účasti významných predstaviteľov justície, akademickej obce, legislatívy a praxe obchodnej arbitráže. Zámerom stretnutia bolo založenie stabilnej odbornej platformy, ktorej cieľom je zvyšovanie dôvery v nástroje rozhodcovského konania ako vhodnej alternatívy k činnosti všeobecných súdov.

Hlavnými témami rokovania boli otázky etiky výkonu funkcie rozhodcu a rozhodovacia činnosť všeobecných súdov vo vzťahu k rozhodcovskému konaniu. Podujatie za súdnictvo zastrešila podpredsedníčka Najvyššieho súdu Andrea Moravčíková, za účasti ďalších kolegýň a kolegov zo všeobecných súdov (Okresný súd Bratislava V a Okresný súd Banská Bystrica). Pozvanie na diskusiu prijal generálny riaditeľ Sekcie civilného práva MS SR Martin Maliar, profesor Miroslav Slašťan za Radu Justičnej akadémie SR, a tiež predstavitelia Americkej obchodnej komory na Slovensku a Iniciatívy za vládu zákona (Rule-of-Law Initiative), s ktorými SAK dlhodobo spolupracuje na téme rozvoja obchodnej arbitráže. Prítomní sa zhodli na tom, že obchodná arbitráž je vítaným doplnkom činnosti všeobecných súdov a vnímajú potenciál na ďalší rozvoj tejto oblasti práva.

Predseda SAK Viliam Karas zdôraznil, že Slovenská advokátska komora okrem výkonu vlastnej funkcie nezávislej samosprávnej organizácie advokátov dlhodobo vyvíja aktivity na podporu idey právneho štátu a vymožiteľnosti práva. „Úspešným príkladom takýchto aktivít je aj činnosť nášho Rozhodcovského súdu SAK, ktorý už niekoľko rokov poskytuje dôveryhodný a efektívny spôsob riešenia obchodných sporov.“ Predseda SAK zdôraznil, že prístup ku kvalitnému rozhodcovskému konaniu je dôležitou súčasťou systému vymožiteľnosti práva. „Slovensko má v tejto oblasti vytvorené dobré základy v podobe kvalitnej legislatívy a množstva skúsených arbitrov z radov advokátov. Priestor pre zlepšenie vidíme v celkovej dôveryhodnosti, posilňovaní princípov etiky výkonu funkcie rozhodcov a v partnerskom dialógu so súdmi,“ dodal.

Slovenská advokátska komora je zriaďovateľom stáleho Rozhodcovského súdu SAK. Základným poslaním tohto súdu je slúžiť stranám v spravodlivom riešení sporov pri dôslednom rešpektovaní rovnosti strán konania. Rozhodcovský súd SAK nie je zaťažený reštančnými vecami. .Dĺžka konania od podania žaloby po vydanie konečného rozhodnutia je v bežných veciach menej ako štyri mesiace. Právoplatné rozhodnutie rozhodcovského senátu je vymožiteľné ako rozhodnutie všeobecného súdu.

Najčítanejšie