Vzory rozhodcovských doložiek

Odporúčaná Vzorová rozhodcovská doložka:

„Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace (vrátane sporov o mimozmluvných nárokoch) budú rozhodnuté v rozhodcovskom konaní podľa Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory.“

Vzorové fakultatívne dodatočné doložky:

„Počet rozhodcov je [1 alebo 3].”

„Jazykom rozhodcovského konania je [slovenčina, čeština, angličtina a/alebo nemčina].”

„Rozhodcovská doložka sa riadi právom Slovenskej republiky.”

„Rozhodcovský rozsudok, ktorý nie je kontrolným rozhodcovským rozsudkom, môže preskúmať iný rozhodcovský senát.”

„Ustanovením rozhodcu je poverené predsedníctvo Rozhodcovského súdu SAK.”

„Ak rozhodnutie vo veci môže závisieť od posúdenia skutočností, na ktoré treba odborné znalosti z oblasti stavebníctva, môže si rozhodcovský senát vyžiadať odborné vyjadrenie najmä od autorizovaného stavebného inžiniera, zapísaného v zozname autorizovaných stavebných inžinierov podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Rozhodcovský senát dá stranám možnosť vyjadriť sa k výberu autorizovaného stavebného inžiniera. Na autorizovaného stavebného inžiniera sa primerane vzťahujú ustanovenia Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory o nepredpojatosti znalca.“

Vzorová doložka pre korporátne spory

Rozhodcovský súd odporúča stranám, ktoré chcú odkázať na Doplňujúce pravidlá korporátnych sporov, aby do základného korporátneho dokumentu (napr. spoločenská zmluvy, stanovy) zahrnuli nasledujúcu rozhodcovskú zmluvu:

  1. „Všetky spory, ktoré vznikli alebo vzniknú medzi spoločníkmi alebo medzi spoločnosťou a jej spoločníkmi alebo medzi spoločnosťou a štatutárnym orgánom, členmi štatutárneho alebo iného orgánu spoločnosti v súvislosti s týmto dokumentom alebo inými dokumentmi, na ktoré tento dokument odkazuje alebo v súvislosti s ich platnosťou, najmä spory o právach a povinnostiach spoločníka voči iným spoločníkom alebo voči spoločnosti, o ochrane práva spoločníka, vrátane jeho možnosti napadnúť platnosť rozhodnutia štatutárneho orgánu, člena štatutárneho alebo iného orgánu spoločnosti tam, kde to zákon pripúšťa, spory medzi spoločnosťou, spoločníkmi, štatutárnymi orgánmi, členmi štatutárneho alebo iného orgánu spoločnosti súvisiace s výkonom ich funkcie, vrátane ich zodpovednosti, budú s konečnou platnosťou rozhodnuté podľa Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory a jeho Prílohy D – Doplňujúcich pravidiel korporátnych sporov.
  2. Účinky rozhodcovského rozsudku sa vzťahujú aj na tých spoločníkov, ktorí boli v stanovených lehotách označení za Dotknutých spoločníkov v zmysle čl. II ods. 1 Prílohy D – Doplňujúcich pravidiel korporátnych sporov, a to bez ohľadu na to, či využili ich možnosť vstúpiť do rozhodcovského konania ako strana. Spoločníci, ktorí boli v stanovených lehotách označení za Dotknutých spoločníkov, sa zaväzujú uznať účinky rozhodcovského rozsudku vydaného v súlade s Doplňujúcimi pravidlami korporátnych sporov.
  3. Osoby, ktoré prestali byť spoločníkmi zostávajú zaviazaní touto rozhodcovskou zmluvou.
  4. Rozhodcovskou zmluvou je viazaná aj spoločnosť. Spoločnosť sa zaväzuje zahrnúť rozhodcovskú zmluvu aj do zmluvy o výkone funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho alebo iného orgánu. Spoločnosť sa zaväzuje vždy použiť existujúcu rozhodcovskú zmluvu ako obranu voči akémukoľvek nároku súvisiacemu so spormi v zmysle bodu 1. a uplatnenému na všeobecných súdoch.
  5. Počet rozhodcov je [1 alebo 3].

Odporúča sa tiež, aby bolo do spoločenskej zmluvy doplnené ustanovenie, podľa ktorého sú všetci spoločníci povinní poskytnúť spoločnosti aktuálnu doručovaciu adresu alebo zástupcu na doručovanie, a podľa ktorého sa príjem akejkoľvek písomnosti na túto adresu alebo touto osobou bude po uplynutí primeranej lehoty predpokladať.