Rozhodcovský súd

Profil Rozhodcovského súdu SAK​

Rozhodcovský súd Slovenskej advokátskej komory so sídlom Kolárska 4, Bratislava, je stálym rozhodcovským súdom, ktorého zriaďovateľom je v zmysle štvrtej hlavy prvej časti zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov Slovenská advokátska komora ako samosprávna stavovská organizácia a právnická osoba zriadená zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Platný Štatút, Rokovací poriadok a jeho prílohy sú zverejnené v Obchodnom vestníku č. 127/2016 zo dňa 1. júla 2016 a v navigácií v časti Pravidlá.

Predsedníctvo

Ludovit_Micinsky

JUDr. Ľudovít Mičinský, MCIArb

Predseda RS SAK

viac informácií 

DSCF9077

JUDr. Miriam Galandová, LL.M.

podpredsedníčka RS SAK

viac informácií 

Miroslav_Nemeth_website-photo_colour_new_thumbnail_#

JUDr. Miroslav Németh

člen predsedníctva RS SAK

viac informácií 

Tajomník

KUBIK PAVOL_0003

Mgr. Pavol Kubík

tajomník RS SAK

kubik@sak.sk

Rozhodcovia

Spory pred Rozhodcovským súdom SAK rozhodujú jednočlenné alebo trojčlenné senáty. Rokovací poriadok RS SAK preferuje dohodu strán konania na osobe rozhodcu/rozhodcov, strany konania nie sú pri nominácií limitované Zoznamom rozhodcov. Za rozhodcu môžu strany konania nominovať kohokoľvek s päťročnou advokátskou alebo desaťročnou inou právnickou praxou, kto zároveň spĺňa kritériá nezávislosti a nestrannosti . Potenciálny rozhodca je povinný vopred vyplniť formulár o skutočnostiach, ktoré by mohli spochybňovať jeho nezávislosť a nestrannosť. Strany tak majú možnosť overiť si nezávislosť a nestrannosť rozhodcu ešte pred jeho ustanovením do funkcie. O prípadnej námietke proti potenciálnemu rozhodcovi rozhodne predsedníctvo RS SAK dbajúc, aby spory rozhodovali iba nezávislí a nestranní arbitri. 

Pri absencii dohody strán (alebo ak strana svojho rozhodcu nenominuje) Predsedníctvo ustanoví za rozhodcu osobu zapísanú v Zozname rozhodcov RS SAK. Proces nominácie rozhodcov a tvorba senátov je podrobne upravená v Čl. IV a V Rokovacieho poriadku RS SAK v spojení s Čl. V Štatútu RS SAK.