Rozhodcovský súd

Profil Rozhodcovského súdu SAK​

Rozhodcovský súd Slovenskej advokátskej komory so sídlom Kolárska 4, Bratislava, je stálym rozhodcovským súdom, ktorého zriaďovateľom je v zmysle štvrtej hlavy prvej časti zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov Slovenská advokátska komora ako samosprávna stavovská organizácia a právnická osoba zriadená zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Platný Štatút, Rokovací poriadok a jeho prílohy sú zverejnené v Obchodnom vestníku č. 127/2016 zo dňa 1. júla 2016 a v navigácií v časti Pravidlá.

Predsedníctvo

JUDr Karol Siska_predseda RS SAK

JUDr. Karol Šiška

Predseda RS SAK

viac informácií 

1650615645267

Mgr. Roman Prekop

člen predsedníctva RS SAK

viac informácií 

Martin Magál

Mgr. Martin Magál

člen predsedníctva RS SAK

viac informácií 

Tajomník

Pavol Kubik_foto

Mgr. Pavol Kubík

tajomník RS SAK

kubik@sak.sk

Rozhodcovia

Spory pred Rozhodcovským súdom SAK rozhodujú jednočlenné alebo trojčlenné senáty. Rokovací poriadok RS SAK preferuje dohodu strán konania na osobe rozhodcu/rozhodcov, strany konania nie sú pri nominácií limitované Zoznamom rozhodcov. Za rozhodcu môžu strany konania nominovať kohokoľvek s päťročnou advokátskou alebo desaťročnou inou právnickou praxou, kto zároveň spĺňa kritériá nezávislosti a nestrannosti . Potenciálny rozhodca je povinný vopred vyplniť formulár o skutočnostiach, ktoré by mohli spochybňovať jeho nezávislosť a nestrannosť. Strany tak majú možnosť overiť si nezávislosť a nestrannosť rozhodcu ešte pred jeho ustanovením do funkcie. O prípadnej námietke proti potenciálnemu rozhodcovi rozhodne predsedníctvo RS SAK dbajúc, aby spory rozhodovali iba nezávislí a nestranní arbitri. 

Pri absencii dohody strán (alebo ak strana svojho rozhodcu nenominuje) Predsedníctvo ustanoví za rozhodcu osobu zapísanú v Zozname rozhodcov RS SAK. Proces nominácie rozhodcov a tvorba senátov je podrobne upravená v Čl. IV a V Rokovacieho poriadku RS SAK v spojení s Čl. V Štatútu RS SAK.