Pravidlá o trovách

PRÍLOHA ROKOVACIEHO PORIADKU ROZHODCOVSKÉHO SÚDU SLOVENSKEJ ADVOKÁTSKEJ KOMORY

PRAVIDLÁ O TROVÁCH ROZHODCOVSKÉHO KONANIA

Článok I

Trovy rozhodcovského konania

(1) Druhy trov. Trovami rozhodcovského konania sú (i) registračný poplatok, (ii) poplatok za konanie, (iii) osobitné náklady a (iv) vlastné trovy strán.
(2) Registračný poplatok. Za výkon základných administratívnych úkonov súvisiacich s podaním žaloby a vzájomnej žaloby vyberá Rozhodcovský súd registračný poplatok. Výška registračného poplatku je uvedená v sadzobníku, ktorý tvorí prílohu k Pravidlám o trovách (ďalej len „Sadzobník“).
(3) Poplatok za konanie. Za prejednávanie a rozhodnutie žaloby, vzájomnej žaloby a prípadne iných úkonov v rozhodcovskom konaní vyberá Rozhodcovský súd poplatok za konanie. Výška poplatku za konanie sa určí osobitne pre žalobu, vzájomnú žalobu a prípadne za iný úkon v rozhodcovskom konaní podľa Sadzobníka. Ak je výška poplatku za konanie závislá od hodnoty sporu, hodnotu sporu určuje Rozhodcovský súd podľa vlastného uváženia; prihliadne pritom na stanovisko strán. Poplatok za konanie určený v Sadzobníku s výnimkou minimálneho poplatku podľa bodu 2 Sadzobníku sa znižuje o 30%, ak spor rozhoduje jednočlenný rozhodcovský senát. V poplatku za konanie je zahrnutá aj odmena rozhodcov a orgánov Rozhodcovského súdu za výkon ich funkcií v rozhodcovskom konaní. Podrobnosti o rozdelení poplatku za konanie medzi rozhodcov a Rozhodcovský súd upravujú Pravidlá o odmenách. Poplatok za konanie sa zaokrúhli na celé číslo nahor.
(4) Osobitné náklady. Osobitné náklady sú odôvodnené, skutočne vynaložené a preukázateľné náklady vznikajúce Rozhodcovskému súdu a rozhodcovskému senátu v súvislosti s rozhodcovským konaním, najmä náklady na vykonávanie dôkazov, výdavky svedkov, vyplácanie znalečného, tlmočného, preklady písomností, cestovné výdavky rozhodcov, atď.
(5) Vlastné trovy strán. Vlastné trovy strán sú ich účelne a skutočne vynaložené a preukázateľné náklady na právne zastupovanie, interné náklady, náklady dokazovania a iné náklady, ktoré stranám vzniknú v súvislosti s rozhodcovským konaním.

Článok II
Platenie trov rozhodcovského konania

(1) Registračný poplatok a poplatok za konanie. Povinnosť strany zaplatiť registračný poplatok a poplatok za konanie vzniká dňom podania žaloby, vzájomnej žaloby alebo urobenia iného spoplatneného úkonu. Do zaplatenia registračného poplatku a poplatku za konanie nemusí Rozhodcovský súd vykonať žiadny úkon vo vzťahu k spoplatnenému úkonu.
(2) Osobitné náklady. Strany sú povinné zaplatiť preddavok na osobitné náklady vo výške a lehote určenej Tajomníkom, a to aj opakovane. Pri určení preddavku na osobitné náklady Tajomník prihliadne na to, ktorá strana dala podnet na vznik osobitných nákladov. Kým nie je preddavok na osobitné náklady uhradený, úkony, na ktoré je určený, sa nevykonajú.
(3) Vlastné trovy strán. Každá strana znáša vlastné trovy sama.

Článok III
Vrátenie registračného poplatku, poplatku za konanie a preddavku na osobitné náklady

(1) Registračný poplatok. Registračný poplatok sa nevracia.
(2) Poplatok za konanie. Rozhodcovský súd vráti poplatok za konanie v nasledovných prípadoch a za nasledovných podmienok:
   (a) ak Rozhodcovský súd zastaví konanie podľa článku VI(6)(g) Rokovacieho poriadku po predbežnom posúdení svojej právomoci podľa Článku III(10)(b) Štatútu, Rozhodcovský súd vráti žalobcovi 90% zaplateného poplatku za konanie. Ustanovenie predchádzajúcej vety platí rovnako aj pre žalovaného v prípade podania vzájomnej žaloby,
   (b) ak žalobca vezme žalobu späť pred ustanovením rozhodcovského senátu, Rozhodcovský súd vráti žalobcovi 80% zaplateného poplatku za konanie. Ustanovenie predchádzajúcej vety platí rovnako aj pre žalovaného v prípade podania vzájomnej žaloby,
   (c) ak žalobca vezme žalobu späť najneskôr do začiatku prvého ústneho pojednávania, Rozhodcovský súd vráti žalobcovi 50% zaplateného poplatku. Ustanovenie predchádzajúcej vety platí rovnako aj pre protistranu v prípade podania vzájomnej žaloby,
   (d) ak strana navrhujúca nariadenie predbežného opatrenia vezme tento návrh späť pred jeho prejednaním Rozhodcovským súdom, Rozhodcovský súd vráti navrhovateľovi 75% zaplateného poplatku. Ustanovenie predchádzajúcej vety platí rovnako aj v prípade späťvzatia námietky voči nariadeniu predbežného opatrenia, a
   (e) ak žalovaný vezme späť námietku právomoci pred jej prejednaním Rozhodcovským súdom, Rozhodcovský súd vráti žalovanému 75% zaplateného poplatku. Ustanovenie predchádzajúcej vety platí rovnako aj pre žalobcu v prípade podania námietky právomoci ohľadom vzájomnej žaloby.
(3) Preddavok na osobitné náklady. Rozhodcovský súd vráti strane alebo stranám nespotrebovaný preddavok na osobitné náklady po vydaní rozhodnutia o trovách konania.

Článok IV
Rozhodnutie o trovách konania

(1) Forma rozhodnutia. Rozhodcovský súd môže o trovách konania rozhodnúť v rozhodcovskom rozsudku vo veci samej, v samostatnom rozhodcovskom rozsudku po vydaní rozhodcovského rozsudku vo veci samej alebo v rozhodcovskom uznesení o zastavení konania.
(2) Spôsob rozhodnutia. Rozhodcovský súd je oprávnený rozhodnúť podľa vlastného uváženia o tom, ktorá strana bude znášať trovy rozhodcovského konania; prihliadne pritom na to, ktorá strana mala v rozhodcovskom konaní úspech a v akej miere. Strany sa pred vydaním rozhodnutia o trovách môžu dohodnúť na iných pravidlách pre rozhodnutie o tom, ktorá strana bude znášať trovy rozhodcovského konania.

Článok V
Úhrady

(1) Spôsob úhrady. Úhrady v prospech Rozhodcovského súdu sa vykonávajú bezhotovostným prevodom na bankový účet alebo v hotovosti do pokladnice Rozhodcovského súdu.
(2) Deň úhrady. Úhrady v prospech Rozhodcovského súdu sa považujú za zaplatené v deň ich pripísania na bankový účet alebo v deň ich zloženia do pokladnice Rozhodcovského súdu.

Príloha k pravidlám o trovách rozhodcovského konania

Sadzobník

 1. Registračný poplatok za podanie žaloby, vzájomnej žaloby a žiadosti o preskúmanie rozhodcovského rozsudku: 300,- EUR
 2. Poplatok z podania žaloby, vzájomnej žaloby a žiadosti o preskúmanie rozhodcovského rozsudku:
  a. pri hodnote predmetu sporu do 500 000,- EUR: 6 % z hodnoty predmetu sporu, najmenej však 500,- EUR;
  b. pri hodnote predmetu sporu do 1 000 000,- EUR: 30 000,- EUR plus 3 % z hodnoty predmetu sporu nad 500 000,- EUR;
  c. pri hodnote predmetu sporu nad 1 000 000,- EUR: 45 000,- EUR plus 1 % z hodnoty predmetu sporu na 1 000 000,- EUR, najviac však 200 000,- EUR.
 3. Poplatok z podania návrhu na nariadenie predbežného opatrenia: 500,- EUR
 4. Poplatok z podania námietky proti predbežnému opatreniu: 500,- EUR
 5. Poplatok z podania námietky nedostatku právomoci Rozhodcovského súdu: 50% z poplatku za rozhodcovské konanie podľa bodu 2)

Všetky sumy uvedené v tomto Sadzobníku sú stanovené bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Poplatok za konanie určený v Sadzobníku s výnimkou minimálneho poplatku podľa bodu 2 Sadzobníku sa znižuje o 30%, ak spor rozhoduje jednočlenný rozhodcovský senát.