Pravidlá o odmenách

Príloha B Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory

PRAVIDLÁ O ODMENÁCH

(1) Predmet úpravy. Tieto Pravidlá o odmenách upravujú odmeny rozhodcov Rozhodcovského súdu za činnosť podľa Štatútu a Rokovacieho poriadku. Strany si nemôžu dohodnúť s rozhodcami osobitnú odmenu.

(2) Odmena rozhodcov. Odmena rozhodcov v jednotlivom spore predstavuje 70% z nevráteného poplatku za konanie. Ak vo veci rozhoduje trojčlenný senát, odmena rozhodcov sa rozdelí tak, že 40% z nej patrí predsedajúcemu rozhodcovi a ostatným rozhodcom po 30%.
(3) Výpočet a kontrola odmien. Výšku odmien rozhodcov vypočítava a za správnosť takéhoto výpočtu zodpovedá Tajomník. Na požiadanie rozhodcov alebo členov Predsedníctva je Tajomník povinný im predložiť podrobný spôsob výpočtu odmien. Postup Tajomníka pri výpočte odmien kontroluje Predsedníctvo.