Štatút

ŠTATÚT ROZHODCOVSKÉHO SÚDU SLOVENSKEJ ADVOKÁTSKEJ KOMORY

účinný od 22. apríla 2022

Podľa štatútu účinného od 2. januára 2020 zverejneného v Obchodnom vestníku č. 1/2020 zo dňa 2. januára 2020, Slovenská advokátska komora, ako samosprávna stavovská organizácia a právnická osoba zriadená zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), v znení neskorších predpisov, je zriaďovateľom stáleho rozhodcovského súdu v zmysle štvrtej hlavy prvej časti zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní, v znení neskorších predpisov, s názvom Rozhodcovský súd Slovenskej advokátskej komory a so sídlom v Bratislave, Slovenská republika.

Slovenská advokátska komora mení a nahrádza tento štatút, ktorý teraz znie nasledovne:

Článok I
Právne postavenie a pôsobnosť
stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory

(1) Rozhodcovský súd. Slovenská advokátska komora (ďalej len „Komora“), ako samosprávna stavovská organizácia a právnická osoba zriadená zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), v znení neskorších predpisov, je zriaďovateľom stáleho rozhodcovského súdu v zmysle štvrtej hlavy prvej časti zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o rozhodcovskom konaní“), s názvom „Rozhodcovský súd Slovenskej advokátskej komory“ a so sídlom v Bratislave, Slovenská republika (ďalej len „Rozhodcovský súd“).
(2) Štatút. Komora vydáva tento štatút Rozhodcovského súdu (ďalej len „Štatút“) podľa § 12 ods. 2 a § 13 Zákona o rozhodcovskom konaní.
(3) Právne postavenie. Rozhodcovský súd je nezávislou organizačnou zložkou Komory a nemá právnu subjektivitu.
(4) Činnosť. Rozhodcovský súd uskutočňuje rozhodcovské konania v Slovenskej republike a vydáva rozhodcovské rozhodnutia podľa Zákona o rozhodcovskom konaní, Štatútu a rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu (ďalej len „Rokovací poriadok“).
(5) Rozhodovanie sporov. Rozhodcovský súd rozhoduje spory jednočlenným alebo trojčlenným rozhodcovským senátom v rozhodcovskom konaní vedenom podľa Zákona o rozhodcovskom konaní, Štatútu, Rokovacieho poriadku a dohody strán konania. Rozhodcovské konanie pred Rozhodcovským súdom je neverejné.
(6) Vecná pôsobnosť. Rozhodcovský súd rozhoduje spory, o ktorých možno rozhodovať v rozhodcovskom konaní podľa § 1 Zákona o rozhodcovskom konaní. Rozhodcovský súd nerozhoduje spory, ktoré možno rozhodovať len v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní.

Článok II
Orgány Rozhodcovského súdu

(1) Rozhodcovský súd má nasledovné orgány:
(a) predsedníctvo Rozhodcovského súdu (ďalej len „Predsedníctvo“),
(b) predseda Predsedníctva (ďalej len „Predseda“),
(c) podpredseda Predsedníctva (ďalej len „Podpredseda“), a
(d) tajomník Rozhodcovského súdu (ďalej len „Tajomník“).

Článok III
Predsedníctvo, Predseda a Podpredseda

(1) Predsedníctvo. Predsedníctvo riadi činnosť Rozhodcovského súdu, vykonáva úlohy stanovené v Štatúte a prijíma rozhodnutia v rámci svojej pôsobnosti s výnimkou tých, ktoré Štatút zveruje Predsedovi, rozhodcom alebo Tajomníkovi.
(2) Zloženie a funkčné obdobie. Predsedníctvo je trojčlenné. Členov Predsedníctva volí predsedníctvo Komory na tri roky. Člen Predsedníctva môže byť zvolený aj opakovane.
(3) Nezlučiteľnosť funkcií. Funkcia člena Predsedníctva je nezlučiteľná s funkciou rozhodcu v rozhodcovských konaniach pred Rozhodcovským súdom a, s výnimkou prípadu podľa Článku IV(5) Štatútu, funkciou Tajomníka. Člen Predsedníctva nemôže zastupovať stranu konania v rozhodcovskom konaní pred Rozhodcovským súdom.
(4) Povinnosť mlčanlivosti. Člen Predsedníctva je povinný, a to aj po skončení svojej funkcie, zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa pri výkone alebo v súvislosti s touto funkciou dozvedel v rozsahu stanovenom v § 8 ods. 4 Zákona o rozhodcovskom konaní.
(5) Ukončenie funkcie. Funkcia člena Predsedníctva končí (i) v posledný deň jeho funkčného obdobia, (ii) odvolaním predsedníctvom Komory podľa Článku III(6) Štatútu, (iii) vzdaním sa funkcie člena Predsedníctva s účinnosťou ku dňu doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie Tajomníkovi, ak takéto oznámenie neuvádza neskorší deň účinnosti, (iv) stratou spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu alebo (v) smrťou.
(6) Odvolanie. Predsedníctvo Komory môže odvolať člena Predsedníctva iba zo závážnych dôvodov. Ak v rozhodnutí o odvolaní nie je určený neskorší deň účinnosti, odvolanie je účinné v deň doručenia rozhodnutia o odvolaní odvolanému členovi Predsedníctva. Predsedníctvo Komory dbá na to, aby Predsedníctvo bolo vždy riadne obsadené a aby boli vždy obsadené funkcie Predsedu a Podpredsedu.
(7) Predseda. Predsedníctvo Komory volí Predsedu spomedzi členov Predsedníctva. Predseda riadi prácu Predsedníctva a rozhoduje v nasledovných veciach:
(a) po preštudovaní vyhlásenia rozhodcu o nezávislosti, nestrannosti, kvalifikácii a prijatí ustanovenia za rozhodcu (ďalej len „Vyhlásenie o nezávislosti a nestrannosti“) a prípadného vyjadrenia strán konania k jeho obsahu, potvrdzuje ustanovenie nominovanej osoby za rozhodcu a o potvrdení informuje Tajomníka; ak Predseda nepotvrdí nomináciu dotknutej osoby, predloží jej Vyhlásenie o nezávislosti a nestrannosti Predsedníctvu na konečné rozhodnutie podľa Článku III(10)(c) Štatútu,
(b) rozhoduje o akceptácii vzdania sa funkcie rozhodcu podľa Článku IV(7) Rokovacieho poriadku; ak Predseda vzdanie sa funkcie neakceptuje, predloží ho Predsedníctvu na rozhodnutie podľa Článku III(10)(f) Štatútu,
(c) po doručení žaloby predbežne posúdi právomoc Rozhodcovského súdu pre konanie a rozhodovanie v spore predloženom Rozhodcovskému súdu a Tajomníkovi potvrdí prijatie sporu spolu s informáciou, či sa na prejednanie sporu aplikujú doplňujúce pravidlá na riešenie vybraných druhov sporov; ak Predseda prijatie sporu Tajomníkovi nepotvrdí, predloží ho Predsedníctvu na predbežné posúdenie právomoci podľa Článku III(10)(b) Štatútu a rozhodnutie o aplikácii doplňujúcich pravidiel na vybrané druhy sporov,
(d) ak sa strany nedohodli na počte rozhodcov, rozhodne, či spor bude rozhodovaný jednočlenným alebo trojčlenným rozhodcovským senátom, pričom prihliadne najmä na komplexnosť a finančné vyjadrenie hodnoty uplatňovaných nárokov,
(e) rozhodnutím potvrdzuje zánik funkcie rozhodcu z dôvodu (i) jeho vylúčenia všeobecným súdom, (ii) jeho odvolania Predsedníctvom podľa Článku IV(8) Rokovacieho poriadku alebo z dôvodu (iii), že rozhodca prestal spĺňať všeobecné požiadavky pre Zápis podľa Článku V(3) Štatútu, a
(f) o zastavení konania v prípadoch stanovených v Článku VI(6)(a) až VI(6)(f) Rokovacieho poriadku.
(8) Podpredseda. Predsedníctvo Komory volí Podpredsedu spomedzi členov Predsedníctva. Podpredseda zastupuje Predsedu (i) vo veciach, ktoré neznesú odklad a Predseda je zo zdravotných dôvodov, z dôvodu dlhodobej neprítomnosti alebo z dôvodu zaneprázdnenosti nespôsobilý vykonávať svoju funkciu a (ii) vo veciach, na ktoré ho Predseda poveril.
(9) Zasadnutia a rozhodovanie. Predseda zvoláva zasadnutia Predsedníctva tak, aby sa konali aspoň raz za rok a vždy, keď si to situácia podľa uváženia Predsedu vyžaduje. Predseda vždy zvolá Predsedníctvo na žiadosť Tajomníka. Zasadnutia Predsedníctva sa konajú v sídle Rozhodcovského súdu alebo na inom vhodnom mieste v Slovenskej republike. Členovia Predsedníctva sa môžu na zasadnutiach v odôvodnených prípadoch zúčastniť telefonicky alebo videokonferenciou. Predseda vedie zasadnutia Predsedníctva a schvaľuje zápisy z jeho rokovania. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina jeho členov. Predsedníctvo rozhoduje väčšinou všetkých hlasov s výnimkou rozhodovania o zápise a výmaze do a zo zoznamu rozhodcov Rozhodcovského súdu (ďalej len „Zoznam rozhodcov“), pri ktorom sa vyžaduje súhlas všetkých členov Predsedníctva. Predsedníctvo môže rozhodovať aj per rollam.
(10) Rozhodovanie Predsedníctva. Predsedníctvo rozhoduje najmä v nasledovných veciach:
(a) rozhoduje o zápise do a výmaze zo Zoznamu rozhodcov,
(b) na návrh Predsedu podľa Článku III(7)(c) Štatútu a po predbežnom posúdení právomoci Rozhodcovského súdu rozhoduje o prijatí alebo odmietnutí sporu predloženého Rozhodcovskému súdu; Predsedníctvo odmietne prijať spor len ak po predbežnom posúdení dospeje k záveru, že Rozhodcovský súd zjavne nemá právomoc na rozhodovanie o predloženom spore; o rozhodnutí informuje Tajomníka,
(c) na návrh Predsedu podľa Článku III(7)(a) Štatútu rozhoduje o potvrdení alebo odmietnutí rozhodcu alebo náhradného rozhodcu nominovaného stranou alebo stranami; o rozhodnutí informuje Tajomníka,
(d) o ustanovení rozhodcu alebo náhradného rozhodcu ak (i) strana alebo strany zmeškajú lehotu na jeho nomináciu, (ii) ustanovení rozhodcovia zmeškajú lehotu na nomináciu predsedu rozhodcovského senátu, (iii) stranou alebo dvoma rozhodcami nominovaná osoba nespĺňa stranami dohodnuté kvalifikačné kritériá, (iv) Predsedníctvo odmietlo potvrdiť rozhodcu nominovaného stranou, stranami alebo dvoma rozhodcami alebo (v) ak je na to poverené dohodou strán,
(e) o námietke predpojatosti proti rozhodcovi podľa Článku IV(6) Rokovacieho poriadku,
(f) na návrh Predsedu podľa Článku III(7)(b) Štatútu rozhoduje o prijatí vzdania sa funkcie rozhodcu podľa Článku IV(7) Rokovacieho poriadku,
(g) o odvolaní rozhodcu alebo rozhodcov z funkcie podľa Článku IV(8) Rokovacieho poriadku,
(h) o spojení viacerých rozhodcovských konaní podľa Článku II(10) Rokovacieho poriadku,
(i) o ustanovení rozhodcu pre prieskum rozhodcovského rozsudku podľa Článku X Rokovacieho poriadku,
(j) o poverení jedného z rozhodcov zapísaných v Zozname rozhodcov na rozhodnutie o žiadosti o nariadenie predbežného opatrenia pred ustanovením rozhodcovského senátu, ako aj o poverení iného z rozhodcov zapísaných v Zozname rozhodcov na rozhodnutie o námietke proti nariadenému predbežnému opatreniu podľa Článku VII(5) Rokovacieho poriadku, a
(k) o aplikácií doplňujúcich pravidiel na riešenie vybraných druhov sporov, pokiaľ o tejto otázke nerozhodol Predseda podľa článku III(7)(c) Štatútu.
(11) Správa o činnosti. Predsedníctvo podáva správu o činnosti Rozhodcovského súdu predsedníctvu Komory za kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roku.
(12) Vzdelávanie a skúšky. Predsedníctvo dbá o vzdelávanie advokátskych koncipientov a advokátov v oblasti rozhodcovského konania.
(13) Vypracovanie dokumentácie. Predsedníctvo zabezpečuje vypracovanie a aktualizáciu štandardizovaných dokumentov (napr. vzory podaní, vzor Vyhlásenia o nezávislosti a nestrannosti), návodov (napr. na udržanie primeranosti nákladov a doby trvania konania) a odporúčaní (napr. pre správne vyhodnotenie prípadných konfliktov záujmov a pre nestranné vedenie dokazovania).
(14) Spolupráca. Predsedníctvo zabezpečuje spoluprácu s inými stálymi rozhodcovskými súdmi, zahraničnými arbitrážnymi súdmi a rozhodcovskými inštitúciami a koná na podporu používania rozhodcovského konania ako vhodnej alternatívy k všeobecným súdom a rozvoja rozhodcovského povedomia v Slovenskej republike.

Článok IV
Tajomník

(1) Podporná funkcia. Tajomník je organizačnou a administratívnou funkciou na podporu a efektívne fungovanie Rozhodcovského súdu.
(2) Vymenovanie, odvolanie a funkčné obdobie. Tajomníka vymenúva a odvoláva Predsedníctvo. Funkčné obdobie Tajomníka nie je časovo ohraničené.
(3) Úlohy. Tajomník plní úlohy, ktoré mu vyplývajú zo Štatútu, Rokovacieho poriadku a ktorými ho poverilo Predsedníctvo alebo Predseda. Tajomník má v rámci organizácie a administratívy na starosti najmä (i) komunikáciu so stranami konania a tretími osobami, (ii) chod sekretariátu, (iii) chod webového sídla Rozhodcovského súdu, (iv) prípravu a podporu ústneho pojednávania, (v) vyznačovanie a podpisovanie doložky právoplatnosti rozhodcovských rozhodnutí, (vi) zverejňovanie a aktualizáciu Zoznamu rozhodcov, (vii) zverejňovanie a aktualizáciu Štatútu a Rokovacieho poriadku, (viii) vyhotovovanie zápisníc zo zasadnutí Predsedníctva a potvrdení o prijatí rozhodnutia mimo zasadnutia Predsedníctva a (ix) prípravu správy o činnosti Rozhodcovského súdu podľa čl. III ods. 11. Tajomník určuje hodnotu sporu na účely stanovenia poplatku za konanie.
(4) Zasadnutia Predsedníctva. Tajomník pripravuje zasadnutia Predsedníctva, zúčastňuje sa na nich bez možnosti hlasovania a z poverenia Predsedu vyhotovuje zo zasadnutí zápisnicu, prípadne potvrdzuje prijatie rozhodnutia mimo zasadnutia Predsedníctva.
(5) Nezlučiteľnosť funkcií. Funkcia Tajomníka je nezlučiteľná s funkciou člena Predsedníctva a funkciou rozhodcu v rozhodcovskom konaní pred Rozhodcovským súdom. Tajomník nemôže zastupovať stranu konania v rozhodcovskom konaní pred Rozhodcovským súdom. V prípade neprítomnosti alebo konfliktu záujmov na strane Tajomníka môže Predsedníctvo poveriť výkonom funkcie Tajomníka v konkrétnom konaní jedného z členov Predsedníctva, prípade inú vhodnú osobu.
(6) Povinnosť mlčanlivosti. Tajomník je povinný, a to aj po skončení svojej funkcie, zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa pri výkone alebo v súvislosti s touto funkciou dozvedel v rozsahu stanovenom v § 8 ods. 4 Zákona o rozhodcovskom konaní.

Článok V
Rozhodcovia

(1) Zoznam rozhodcov. Rozhodcovský súd vedie Zoznam rozhodcov a uverejňuje ho na svojom webovom sídle. O zápise do Zoznamu rozhodcov (ďalej len „Zápis“) a vyčiarknutí zo Zoznamu rozhodcov rozhoduje Predsedníctvo po prerokovaní na predsedníctve Komory. Rozhodcovia sa do Zoznamu rozhodcov zapisujú bez časového obmedzenia platnosti Zápisu.
(2) Podmienky pre Zápis. Do Zoznamu rozhodcov môže byť zapísaná iba osoba, ktorá spĺňa všeobecné a osobitné podmienky na Zápis. Predsedníctvo môže stanoviť podrobnosti o preukazovaní splnenia podmienok na Zápis a môže pristúpiť k osobnému vypočutiu uchádzača o Zápis. Na Zápis nie je právny nárok.
(3) Všeobecné podmienky. Všeobecnými podmienkami na Zápis je plnoletosť, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a ďalšie podmienky podľa § 6 ods. 1 Zákona o rozhodcovskom konaní, prípadne iných aplikovateľných všeobecne záväzných predpisov stanovujúcich požiadavky na spôsobilosť osoby stať sa rozhodcom, vrátane požiadaviek na nezlučiteľnosť funkcie rozhodcu s inými činnosťami.
(4) Osobitné podmienky. Osobitnými podmienkami na Zápis sú:
(a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou,
(b) aspoň 10 rokov právnickej praxe po dosiahnutí uvedeného vzdelania alebo aspoň 5 rokov advokátskej praxe v Slovenskej republike alebo v zahraničí, a
(c) spĺňa osobnostné predpoklady pre výkon funkcie rozhodcu..
(5) Vyčiarknutie zo Zoznamu rozhodcov. Predsedníctvo, [po prerokovaní s predsedníctvom Komory], vyčiarkne zo Zoznamu rozhodcov toho, kto
(a) prestal spĺňať všeobecné podmienky na zápis do Zoznamu rozhodcov,
(b) požiadal o vyčiarknutie zo Zoznamu rozhodcov, alebo
(c) hrubým spôsobom alebo opakovane porušil povinnosti rozhodcov vyplývajúce zo Zákona o rozhodcovskom konaní, Štatútu alebo Rokovacieho poriadku.

Článok VI
Hospodárenie a účtovníctvo

(1) Rozhodcovský súd vedie osobitné účtovníctvo a výkazníctvo ako tzv. samostatné stredisko.

Článok VII
Rokovací poriadok

(1) Predsedníctvo Komory, po prerokovaní s Predsedníctvom, prijíma a mení Rokovací poriadok upravujúci postup konania pred Rozhodcovským súdom a ďalšie oblasti podľa § 14 Zákona o rozhodcovskom konaní.

Článok VIII
Trovy rozhodcovského konania

(1) Pravidlá o trovách. Predsedníctvo Komory, po prerokovaní s Predsedníctvom, vydá pravidlá o trovách rozhodcovského konania (ďalej len „Pravidlá o trovách“) ako neoddeliteľnú súčasť Rokovacieho poriadku.
(2) Pravidlá o odmenách. Súčasťou trov rozhodcovského konania sú aj odmeny rozhodcov a orgánov Rozhodcovského súdu v súvislosti s rozhodcovským konaním. Podrobnosti upravia Pravidlá Rozhodcovského súdu o odmenách rozhodcov a orgánov Rozhodcovského súdu (ďalej len „Pravidlá o odmenách“), ktoré prijíma a mení predsedníctvo Komory.

Článok IX
Záverečné ustanovenia

(1) Aplikovateľnosť. Strany, ktoré sa dohodli predložiť svoj spor na rozhodnutie Rozhodcovskému súdu, sa podrobujú Štatútu a Rokovaciemu poriadku v znení platnom a účinnom v čase začatia rozhodcovského konania.
(2) Platnosť a účinnosť. Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia v Obchodnom vestníku. Deň pred platnosťou a účinnosťou Štatútu stráca platnosť a účinnosť štatút účinný od 2. januára 2020, pričom jeho ustanovenia sa použijú na rozhodcovské konanie, ktoré sa začalo pred platnosťou a účinnosťou Štatútu a účinky úkonu urobeného pred platnosťou a účinnosťou Štatútu zostávajú zachované.