Pravidlá zmierovacieho konania

PRÍLOHA C ROKOVACIEHO PORIADKU ROZHODCOVSKÉHO SÚDU SLOVENSKEJ ADVOKÁTSKEJ KOMORY

PRAVIDLÁ ZMIEROVACIEHO KONANIA

(1) Právomoc. Po začatí rozhodcovského konania je Rozhodcovský súd na základe súhlasu všetkých strán oprávnený vykonať zmierovacie konanie vo veciach, v ktorých má Rozhodcovský súd právomoc konať. Zmierovacie konanie pred Rozhodcovským súdom sa považuje za súčasť rozhodcovského konania. Počas zmierovacieho konania lehoty v rozhodcovskom konaní neplynú.
(2) Mediátor. Zmierovacie konanie prebieha pred mediátorom, ktorým je stranami vybraná osoba zapísaná v Zozname rozhodcov. Mediátorom nemôže byť osoba, ktorá je v už začatom rozhodcovskom konaní medzi stranami nominovaná alebo ustanovená ako rozhodca.
(3) Priebeh konania. Zmierovacie konanie prebieha spravidla ústne. Ústne konanie zvoláva Tajomník doručením oznámenia o mieste a čase jeho konania. Tajomník zabezpečuje všetky organizačné záležitosti v súvislosti so zmierovacím konaním. Ak sa strany nedohodnú inak, každá strana prednesie svoj návrh zmieru mediátorovi a druhej strane. Ak návrh strany nebol prijatý ostatnými stranami, po vypočutí všetkých strán mediátor navrhne zmier. Návrhy, prednesy a úkony strán a mediátora v zmierovacom konaní nemôžu byť na ťarchu strán v už začatom rozhodcovskom alebo inom konaní a žiadna zo strán ani mediátor ich nie sú oprávnení použiť alebo na ne odkazovať v konaní pred rozhodcovským senátom s výnimkou prípadu, ak strany spoločne navrhnú zaznamenanie nimi prijatého zmieru vo forme rozhodcovského rozsudku.
(4) Skončenie zmierovacieho konania. Zmierovacie konanie sa končí dňom uzavretia zmieru alebo dňom vydania rozhodnutia mediátora o zastavení zmierovacieho konania z dôvodu jeho bezúspešnosti. Mediátor je oprávnený vydať rozhodnutie o bezúspešnosti zmierovacieho konania, ak strany neprijmú jeho prvý návrh zmieru.
(5) Trovy zmierovacieho konania. Poplatok za zmierovacie konanie je 50% z poplatku za rozhodcovské konanie, najmenej však 500,- EUR. Tento poplatok platia obe strany vopred rovnakým dielom. Bez ohľadu na výsledok zmierovacieho konania sa tento poplatok nevracia. Strany znášajú vlastné trovy zmierovacieho konania.
(6) Vzťah k zákonu o mediácii. Na zmierovacie konanie pred Rozhodcovským súdom sa nevzťahuje zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.