Nová služba advokátskej komory – modernizácia činnosti Rozhodcovského súdu SAK

Slovenská advokátska komora modernizuje činnosť svojho Rozhodcovského súdu SAK, ktorý slúži na riešenie obchodných sporov medzi podnikateľmi. Komora rozhodla o zriadení elektronickej schránky súdu, vďaka ktorej budú môcť sporové strany komunikovať so súdom aj v zmysle zákona o e-Governmente. Na základe podnetov z praxe komora tiež rozhodla o úprave sadzobníka poplatkov, ktorou sa znižuje percentuálna sadzba pri sporoch s vyššou hodnotou sporu. Zmeny nadobudli účinnosť ich zverejnením v Obchodnom vestníku 22. apríla 2022

Základným poslaním Rozhodcovského súdu SAK je slúžiť stranám v spravodlivom riešení obchodných sporov pri dôslednom rešpektovaní princípov odbornosti, nestrannosti a rovnosti strán. Vďaka činnosti tohto súdu dnes majú najmä tuzemské obchodné spoločnosti dôveryhodnú alternatívu, ako efektívne riešiť obchodné spory, prípadne vďaka dobrej rozhodcovskej doložke takýmto sporom účinne predchádzať.

„Myslíme si, že v prostredí hospodárskej neistoty a najmä limitov všeobecných súdov spôsobených ich objektívnou preťaženosťou, je pri uzatváraní kontraktov mimoriadne dôležité zodpovedne zvážiť aj to, ako budú rozhodované prípadné budúce spory. Výhodou pri voľbe doložky Rozhodcovského súdu SAK je okrem vysokej odbornosti a dôveryhodnosti jeho arbitrov aj rýchlosť konania. Priemerná dĺžka konania od podania žaloby po odoslanie rozsudku sa u nás stabilne pohybuje okolo štyroch mesiacov. Právoplatné rozhodnutie senátu je pritom vymožiteľné rovnako ako rozhodnutie všeobecného súdu,“ zdôraznil predseda SAK Viliam Karas.

Prijaté zmeny vo fungovaní RS SAK sa týkajú v prvom rade novej možnosti elektronického doručovania podľa zákona o e-Governmente. Strany konania vďaka tomu budú môcť s Rozhodcovským súdom SAK komunikovať aj prostredníctvom služby na Ústrednom portáli verejnej správy s názvom: „Rozhodcovský súd Slovenskej advokátskej komory“. Zároveň to umožni doručovať s účinkami podľa osobitného zákona aj samotnému rozhodcovskému súdu.

Ďalšou zmenou vo fungovaní Rozhodcovského súdu SAK je čiastočná úprava sadzobníka, ktorou sa reaguje na viaceré podnety z praxe. Dosiaľ bol poplatok za konanie určený „rovnou sadzbou“ šesť percent z hodnoty sporu. Po novom dochádza k zníženiu percentuálnej sadzby pri sporoch s hodnotou nad 500 tis. eur (zavedením 3-percentnej, resp. 1-perentnej sadzby pre časť hodnoty sporu presahujúcu 1. mil. eur) Pri zohľadnení skutočnosti, že rozhodcovské konanie je z princípu jednoinštančné a jeho výsledkom je plnohodnotný exekučný titul, je tak veľmi pravdepodobné, že v konečnom dôsledku bude aj nákladovo významne efektívnejšie ako zdĺhavé konanie pred všeobecnými súdmi.

Najčítanejšie