PRIESKUM SAK: Z rozhodcovských súdov advokáti najčastejšie odporúčajú klientom využitie pravidiel Rozhodcovského súdu SAK

Slovenská advokátska komora uskutočnila vo februári prieskum o využívaní rozhodcovského konania v právnej praxi. Podľa výsledkov prieskumu 43% respondentov uviedlo, že v posledných troch rokoch odporučili klientovi použitie rozhodcovskej doložky v domácom obchodnom vzťahu, a podobný počet (40%) aj v medzinárodnom obchodnom vzťahu.

Zo stálych rozhodcovských súdov advokátky a advokáti najčastejšie (60%) odporúčali využitie pravidiel Rozhodcovského súdu SAK. V tretine prípadov (32 %) odporúčali využitie pravidiel Rozhodcovského súdu SOPK, zvyšok tvorili iné súdy.

V prípade odporúčania pravidiel RS SAK respondenti ako najčastejší dôvod voľby uviedli skutočnosť, že RS SAK považujú za najtransparentnejší stály rozhodcovský súd na Slovensku, prípadne mali zlé skúsenosti s inými domácimi platformami.

Zo zahraničných arbitrážnych inštitúcií dominovalo využívanie pravidiel podľa ICC (49%) a VIAC (19%).
Prieskum bol uskutočnený medzi advokátkami a advokátmi, anonymný dotazník vyplnilo takmer sto respondentov.

Slovenská advokátska komora je zriaďovateľom stáleho Rozhodcovského súdu SAK. Základným poslaním RS SAK je slúžiť stranám v spravodlivom riešení obchodných sporov pri dôslednom rešpektovaní rovnosti strán konania. Rozhodcovský súd nie je zaťažený „reštančnými“ vecami, spotrebiteľskými spormi či exekúciami. Právoplatné rozhodnutia RS SAK sú vymožiteľné ako rozhodnutia všeobecného súdu. Priemerná dĺžka rozhodcovského konania je približne štyri až päť mesiacov.

Najčítanejšie