Od 2. septembra 2019 je platné nové znenie Štatútu a Rokovacieho poriadku RS SAK

Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory (SAK) schválilo novelizované znenia Štatútu a Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu SAK, ktoré nadobudli platnosť a účinnosť 2. septembra 2019 ich zverejnením v Obchodnom vestníku (č. 168/2019).

Prijaté zmeny reflektujú takmer tri roky praktickej aplikácie pravidiel účinných od 1. júla 2016. Tieto pravidlá sa osvedčili pri vedení desiatok konaní, pri ktorých sa potvrdilo, že RS SAK predstavuje efektívnu a dôveryhodnú alternatívu riešenia obchodných sporov. Schválené zmeny aj preto nie sú rozsiahle a nadväzujú na osvedčenú úpravu pravidiel. Napriek tomu okrem legislatívno-technických spresnení obsahujú viaceré dôležité zlepšenia.

Rozsahom najväčšia zmena sa týka úpravy predbežných opatrení – Čl. VII Rokovacieho poriadku v spojení s Čl. III(10)(j) Štatútu. Ide o vydanie predbežného opatrenia pred ustanovením rozhodcovského senátu (porov. § 22 ods. 1 posledná veta ZORK), a to prostredníctvom povereného rozhodcu zapísaného v Zozname rozhodcov. Novelizované znenie okrem toho vytvára predpoklady aj na vydanie predbežného opatrenia ex parte (porov. § 22a ZORK).

Z hľadiska praktického vedenia konaní a posilnenia jeho odbornosti a efektívnosti má význam nová – výslovná úprava dokazovania prostredníctvom podrobnejšieho upravenia odborných vyjadrení a znaleckých posudkov (nové znenie Čl. VI(4) Rokovacieho poriadku). Dôraz sa kladie na nepredpojatosť odborníkov a znalcov. Rozhodcovský senát preto poskytne stranám možnosť vyjadriť sa k osobe odborníka alebo znalca ešte pred jeho ustanovením a za týmto účelom vyzve odborníka alebo znalca na predloženie prehlásenia o jeho nepredpojatosti.

Ďalšie zmeny v Rokovacom poriadku majú prevažne povahu legislatívno-technických spresnení (napr. úprava zastavenia konania, spojenia konania a pod.).

Dôležitým predpokladom dôveryhodnosti RS SAK je kladenie najvyšších nárokov na zapísaných rozhodcov. Predsedníctvo RS SAK dbá na to, aby boli do zoznamu rozhodcov zapisovaní výlučne rešpektovaní odborníci s relevantnými skúsenosťami a znalosťou obchodnej arbitráže. V záujme potvrdenia tohto pravidla bolo v Štatúte explicitne formulované, že na rozhodnutie o zápise a výmaze do a zo zoznamu rozhodcov sa vyžaduje súhlas všetkých členov predsedníctva RS SAK, teda jednomyseľné rozhodnutie o kandidátovi. Uvedené zdôrazňuje aj osobitná podmienka na zápis, ktorou je spĺňanie osobnostných predpokladov na výkon funkcie rozhodcu. Po novom došlo k vypusteniu podmienky zloženia skúšky a zároveň k úprave možnosti osobného vypočutia kandidáta predsedníctvom RS SAK.

Pravidlá RS SAK vychádzajú zo základných dlhodobo overených praktík medzinárodne uznávaných arbitrážnych inštitúcií a ponechávajú stranám priestor nastaviť priebeh konania podľa potreby. Aj preto sa rozhodcovské doložky odkazujúce na pravidlá RS SAK čoraz viac udomácňujú v podnikateľskej a právnej praxi.

Najčítanejšie