List Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory k činnosti Rozhodcovského súdu SAK

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľte, aby sme Vám v mene Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory poskytli aktuálne informácie o činnosti Rozhodcovského súdu SAK.

Činnosť tohto súdu sme obnovili pred siedmimi rokmi. V tom čase sme aj s podnikateľským sektorom hľadali spôsoby, ako obnoviť dôveru v rozhodcovské konania ako také. Vychádzame totiž z presvedčenia, že zdravé proarbitrážne prostredie je jedným z dôležitých znakov zdravého podnikateľského a právneho prostredia ako takého.

Dôveryhodná obchodná arbitráž tvorí v každej vyspelej krajine podstatný prvok vymožiteľnosti práva. Po siedmich rokoch fungovania Rozhodcovského súdu SAK sme presvedčení, že aj Slovensko je krajina, kde je možné viesť rozhodcovské konania podľa moderných pravidiel, efektívne, spravodlivo a nezávisle.

Rozhodcovský súd SAK rieši obchodné spory v priemere za menej ako štyri mesiace od podania žaloby po odoslanie finálneho rozsudku, ktorý je exekučným titulom. Takáto dĺžka konania je jednak neporovnateľne kratšia ako pred všeobecnými súdmi. Zároveň však poskytuje dostatok času na riadne konanie, v ktorom sú plne rešpektované všetky procesné práva strán konania.

SAK ešte v roku 2021 uskutočnila prieskum medzi členmi, z ktorého vzišlo, že Rozhodcovský súd SAK je najodporúčanejšou domácou arbitrážnou platformou. O tom svedčí aj skutočnosť, že ani jeden z jeho rozsudkov dosiaľ nebol úspešne napadnutý na všeobecnom súde, čo je dôkazom vysokej kvality rozhodovacej činnosti Rozhodcovského súdu SAK. zároveň ďalším dobrým dôvodom pre zváženie využívania rozhodcovských doložiek v zmluvách, ktoré pripravujete pre Vašich klientov.

Nad voľbou Rozhodcovského súdu SAK sa dnes navyše odporúčame zamyslieť aj v kontexte pripravovaného spustenia tzv. novej súdnej mapy. Predpokladáme totiž, že po reorganizácii súdnych obvodov dôjde (minimálne dočasne) k ďalšiemu predĺženiu priemernej dĺžky konaní pred všeobecnými súdmi, ktorá sa v prípade obchodných sporov už dnes pohybuje rádovo v rokoch.

Preto ak máte záujem dozvedieť sa viac alebo stiahnuť si príslušnú rozhodcovskú doložku, navštívte našu stránku v časti https://info.sak.sk/sud/.

V prílohe tohto listu Vám zároveň zasielame správu o činnosti Rozhodcovského súdu SAK za rok 2022, ktorú zverejňujeme podľa Zákona o rozhodcovskom konaní. Z činnosti nášho súdu za rok 2022 by sme radi vyzdvihli dve skutočnosti:

  • Rozhodcovský súd SAK sprístupnil nový spôsob elektronickej komunikácie podľa zákona o eGovernemente, t.j. má riadne zriadenú elektronickú schránku pre doručovanie podaní. Názov služby na Ústrednom portáli verejnej služby je: „Rozhodcovský súd Slovenskej advokátskej komory“.
  • Úprava Sadzobníka poplatkov. Poplatok za konanie určený sadzbou 6 % z hodnoty sporu je pri sporoch nad 500 000 eur následne znižovaný. Pri zohľadnení skutočnosti, že rozhodcovské konanie je z princípu jednoinštančné a jeho výsledkom je plnohodnotný exekučný titul, je tak vysoko pravdepodobné, že v konečnom dôsledku bude aj nákladovo efektívnejšie ako zdĺhavé konanie pred všeobecným súdom.

Zároveň dovoľte avizovať najbližšie podujatie Rozhodcovského súdu SAK, ktoré sa uskutoční v dopoludňajších hodinách dňa 8. júna 2023 v priestoroch SAK na Kolárskej ulici v Bratislave. Okrem prednášok domácich a zahraničných hostí pôjde o dobrú príležitosť osobne sa informovať o činnosti SAK v oblasti podpory rozhodcovského konania ako vhodnej alternatívy k všeobecným súdom. Bližšie informácie o tomto podujatí Vám včas pošleme.

V mene Predsedníctva SAK ďakujeme všetkým, ktorí vo svojej právnej praxi využívajú platformu RS SAK. Rovnako ďakujem všetkým, ktorí dlhodobo pracujú na rozvoji nášho súdu: osobitne členom jeho predsedníctva Karolovi Šiškovi (predseda súdu) Martinovi Magálovi a Romanovi Prekopovi, a takisto všetkým rozhodkyniam a rozhodcom tohto súdu, ktorých vízia, odbornosť a nasadenie sú základom úspechu tejto inštitúcie.

S kolegiálnym pozdravom,

JUDr. Martin Puchalla, PhD., predseda SAK

JUDr. Ľudovít Mičinský, MCIArb, člen Predsedníctva SAK poverený rozvojom Rozhodcovského súdu SAK

Najčítanejšie