Nové znenie Štatútu a Rokovacieho poriadku účinného od 2. januára 2020

Dnešným dňom bolo v Obchodnom vestníku zverejnené nové znenie Štatútu a Rokovacieho poriadku, ktoré nadobudlo účinnosť zverejnením, t. j. 2. januára 2020. Zmenou je nová Príloha D Rokovacieho poriadku, ktorou Rozhodcovský súd SAK ako prvý na Slovensku prináša osobitné pravidlá pre korporátne spory. V nadväznosti na Prílohu D boli v Štatúte doplnené kompetencie Predsedu/Predsedníctva RS SAK pri posudzovaní, či sa na predložený spor aplikujú doplňujúce pravidlá (Článok III(7)(c) a Článok III(10)(k) Štatútu).

Nové znenie Štatútu a Rokovacieho priadku je publikované na našej webovej stránke a v Obchodnom vestníku č. 1/2020 zo dňa 2. januára 2020.

Viac sa o téme nových pravidiel môžete dočítať v článku Miriam Galandovej „Nádej na rýchlejšie a odbornejšie riešenie korporátnych sporov na RS SAK“, ktorý vyšiel v Bulletine SAK č. 3/2019.

Najčítanejšie