OBCHODNÉ SPORY MOŽNO EFEKTÍVNE RIEŠIŤ AJ PROSTREDNÍCTVOM ROZHODCOVSKÝCH KONANÍ

Zo stretnutia predstaviteľov justície a rozhodcovských súdov

Bratislava 11. novembra 2021 – Obchodná arbitráž získava po vzore vyspelých právnych poriadkov čoraz viac dôvery zo strany všeobecných súdov. Slovensko má zároveň moderný zákon o rozhodcovskom konaní, ktorý zodpovedá medzinárodným štandardom. Na Slovensku sú tak vytvorené vhodné podmienky na to, aby sa časť obchodných sporov odklonila od štátnych súdov a riešili sa prostredníctvom osvedčených nástrojov obchodnej arbitráže. Aj o týchto témach diskutovali významní zástupcovia justície a rozhodcovských súdov na spoločnom stretnutí na pôde Slovenskej advokátskej komory a Rozhodcovského súdu SAK.

Na fotografií zľava: podpredseda SAK pre zahraničné vzťahy doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.; predseda SAK JUDr. Viliam Karas; PhD., sudkyňa OS BA V Mgr. Eva Vallová; člen predsedníctva RS SOPK JUDr. Tomáš Borec; podpredsedníčka NS SR JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.; predseda Rozhodcovského súdu SAK JUDr. Karol Šiška; predseda Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR JUDr. Juraj Szabó, Ph.D. a člen predsedníctva RS SAK Mgr. Martin Magál, LL.M.

Išlo tento rok o v poradí druhý „okrúhly stôl“ o rozhodcovskom konaní – odbornej platformy zameranej na podporu dialógu medzi všeobecnými a rozhodcovskými súdmi. „Naším spoločným cieľom je efektívne rozhodovanie obchodných sporov a lepšia vymožiteľnosť práva. Som preto veľmi rada, že aj prostredníctvom rešerší rozhodnutí z Najvyššieho súdu som mohla priblížiť ustálenú rozhodovaciu prax súdu pre takto riešené situácie a vyzdvihnúť výhodu arbitráže, ktorá spočíva v jej rýchlosti či konečnosti, s minimálnymi zásahmi zo strany všeobecného súdnictva,“ uviedla podpredsedníčka Najvyššieho súdu SR JUDr. Andrea Moravčíková, Ph.D.

„Tešíme sa, že medzi všeobecnými súdmi, rozhodcovskou komunitou a ministerstvom prebieha otvorený dialóg založený na odbornosti a vzájomnej dôvere. Chceme, aby bola na Slovensku dostupná dôveryhodná alternatíva riešenia sporov prostredníctvom rozhodcovských konaní, a mohlo tak dôjsť aj k čiastočnému odbremeneniu preťažených súdov. Myslíme si, že ide o oblasť, v ktorej sa za posledné roky podarilo dosiahnuť významné zlepšenie, no ktorej potenciál ešte státe dostatočne nevyužívame,“ povedal predseda SAK Viliam Karas.

Pozvanie na spoločné stretnutie prednášku pre advokátov prijal aj predseda významnej českej arbitrážnej inštitúcie, Rozhodčího soudu pri HK a AK ČR JUDr. Juraj Szabó, Ph.D. „Rozhodcovské konanie má nespochybniteľné miesto v systéme riešení obchodných sporov. Ukazuje sa, že v oboch krajinách sa stretávame s obdobnými výzvami, a preto je nesmierne dôležité, aby sme sa vzájomne podporovali a inšpirovali. Strany sa rozhodujú pre arbitráž z dôvodu profesionality, odbornosti, rýchlosti a diskrétnosti. No kľúčovým predpokladom je dôvera v rozhodcov, rozhodcovské súdy a moderný právny štát,“ povedal.

Účastníci okrúhleho stola sa zhodli, že o vybraných témach spoločného stretnutia budú naďalej viesť odborné diskusie s cieľom iniciovať ďalšie potrebné zlepšenia arbitrážneho prostredia v SR.

Najčítanejšie