Rozhodcovský súd SAK efektívne rieši obchodné spory; za posledný rok prešiel ďalšou modernizáciou

Slovenská advokátska komora (SAK) vytvorila pre podnikateľov úspešnú platformu na efektívne riešenie obchodných sporov. Rozhodovanie sporov pred Rozhodcovským súdom SAK trvá od doručenia žaloby po vydanie finálneho rozhodnutia spravidla menej ako štyri mesiace. Rozhodnutia RS SAK sú zároveň plnohodnotnými exekučnými titulmi a majú rovnaké účinky ako právoplatné rozsudky bežných súdov. V roku 2022 pokračovala SAK v modernizácii svojej arbitrážnej platformy, najmä v oblasti nových možností doručovania a priaznivejšej poplatkovej politiky. Slovenská advokátska komora v súčasnosti odporúča zvážiť vyžitie rozhodcovských doložiek RS SAK aj v kontexte pripravovaného spustenia novej súdnej mapy.

„Rozhodcovský súd SAK má za sebou ďalší rok úspešnej činnosti. Jeho prostredníctvom ponúkame právnej i podnikateľskej obci dôveryhodnú alternatívu, ako riešiť obchodné spory efektívne, odborne, nezávisle a nestranne, a zároveň nákladovo veľmi efektívne,“ povedal predseda SAK Martin Puchalla.

Priemerná dĺžka konaní pred týmto súdom je neporovnateľne nižšia ako v prípade všeobecných súdov. Zároveň platí, že od obnovenia činnosti RS SAK v roku 2016 ani jeden z jeho rozsudkov dosiaľ nebol úspešne napadnutý v konaní o jeho zrušenie, čo je dôkazom vysokej kvality rozhodovacej činnosti RS SAK. Podľa prieskumu SAK medzi svojimi členmi z roku 2021 je zároveň RS SAK najodporúčanejšou domácou arbitrážnou platformou v SR.

Slovenská advokátska komora odporúča pri uzatváraní obchodných zmlúv po porade so svojím advokátom osobitne zvážiť aj otázku, aká inštitúcia bude príslušná na rozhodovanie prípadných budúcich sporov. „Nad voľbou Rozhodcovského súdu SAK odporúčame zamyslieť sa aj v kontexte pripravovaného spustenia tzv. novej súdnej mapy. Predpokladáme totiž, že po reorganizácii súdnych obvodov dôjde minimálne prechodne k ďalšiemu predĺženiu priemernej dĺžky konania pred všeobecnými súdmi, ktorá sa v prípade obchodných sporov už dnes pohybuje rádovo v rokoch,“ dodal člen Predsedníctva SAK poverený rozvojom agendy rozhodcovského súdu Ľudovít Mičinský

SAK informuje o RS SAK v súvislosti so zverejnením správy o jeho činnosti za rok 2022. V uplynulom období došlo k ďalšej modernizácii činnosti RS SAK napríklad v oblasti doručovania, a to vytvorením možnosti doručovať písomnosti do elektronických schránok podnikateľov podľa zákona o eGovernmente. Ďalšou zmenou bola úprava Sadzobníka poplatkov, aj vďaka ktorej je vedenie konania pred RS SAK nákladovo porovnateľné, alebo dokonca nižšie ako pred všeobecnými súdmi.

Najčítanejšie